Neblaivų paklydėlį išgelbėjo policijos pajėgos

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pa­sik­ly­dęs ne­blai­vus vy­ras miš­ke ras­tas ne­sio­rien­tuo­jan­tis ap­lin­ko­je, ne­su­vo­kė, su kuo bend­rau­ja. Pa­rei­gū­nai gy­ven­to­ją iš­ne­šė iš miš­ko.
Ko­vo 4-osios ry­tą, vos pra­dė­jus švis­ti, po­li­ci­ją pa­sie­kė pra­ne­ši­mas apie Šiau­lių ra­jo­ne, Pa­moc­kės kai­mo miš­ke pa­kly­du­sį 61-erių vy­rą. Ne­lai­mė­lį su­ra­do gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos.

Paaiš­kė­jo, kad pa­ry­čiais iš ne­to­lie­se esan­čio kai­mo grįž­ti na­mo nu­spren­dę tė­vas ir sū­nus pa­ke­liui pa­si­me­tė. Į na­mus pa­rė­jęs sū­nus tvir­ti­no kar­tu su tė­vu ėjęs miš­ko ta­ke­liu, bet pu­siau­ke­lė­je jį stai­ga pa­me­tęs, vė­liau dar ban­dęs ieš­ko­ti sa­va­ran­kiš­kai, ta­čiau ne­sėk­min­gai.

Si­tua­ci­ją sun­ki­no tai, kad ne­blai­vus vy­ras su sa­vi­mi ne­tu­rė­jo mo­bi­laus te­le­fo­no.

Sup­ra­tę, kad pa­tys pa­kly­dė­lio ne­ras, ar­ti­mie­ji krei­pė­si į po­li­ci­ją.

At­vy­kę pa­rei­gū­nai il­giau nei va­lan­dą vaikš­čio­jo miš­ke, ieš­ko­da­mi ne­lai­mė­lio.

Sėk­mė nu­si­šyp­so­jo ta­da, kai prie paieš­kų pri­si­jun­gė tar­ny­bi­nis šuo var­du Ha­šas. Ei­da­mi į miš­ko gi­lu­mą, stai­ga pa­rei­gū­nai iš­gir­do ak­ty­viai lo­jan­tį ke­tur­ko­jį, ti­kė­ti­na, ra­du­sį pa­kly­du­sį vy­rą.

Net­ru­kus ša­lia šuns lo­ji­mo pa­si­gir­do ir žmo­gaus šauks­mas. Ats­ku­bė­ję ir ra­dę ant že­mės gu­lin­tį ne­blai­vų vy­riš­kį, pa­rei­gū­nai ban­dė jį kal­bin­ti, ta­čiau šis ne­sio­rien­ta­vo ap­lin­ko­je, ne­su­vo­kė, kur ran­da­si ir kas su juo bend­rau­ja. Ne­lai­mė­lį krė­tė dre­bu­lys, jis bu­vo su­ša­lęs, be ba­tų.

Pa­rei­gū­nai ne­dels­da­mi iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą, o iki jai at­vyks­tant iš miš­ko ne­šė paei­ti jau ne­be­pa­jė­gu­sį vy­rą.

Pras­tas oras sun­ki­no si­tua­ci­ją, nes tvy­rant drėg­mei klam­piu miš­ko ke­liu grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis ar­ti pri­va­žiuo­ti ne­ga­lė­jo. Ga­liau­siai vy­riš­kis bu­vo per­duo­tas me­di­kams.

Susijusios naujienos