Joniškio rajone degė kavinė

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Gais­ras įsi­plies­kė ka­vi­nė­se „Plū­go bro­liai“ pa­sta­to man­sar­do­je.
Trečiadienį gais­ras ki­lo Jo­niš­kio ra­jo­ne prie Vil­kiau­šio miš­ko vei­kian­čio­je ka­vi­nė­je „Plū­go bro­liai“.

Gais­ras pa­sta­to man­sar­do­je pra­si­dė­jo apie de­šim­tą va­lan­dą ry­to. Ko­lek­ty­vas taip pat bu­vo su­si­rin­kęs, dar­bą ka­vi­nė pra­de­da de­vin­tą ry­to. Ki­lus gais­rui, žmo­nės pa­tys išė­jo iš pa­sta­to, pra­ne­ši­mų apie nu­ken­tė­ju­sius ne­gau­ta.

Įsip­lies­ku­sią ug­nį mal­ši­no še­ši ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų eki­pa­žai. Po va­lan­dos nuo gais­ro ge­si­ni­mo pra­džios ug­nies lie­žu­viai dar aiš­kiai ma­tė­si per man­sar­dos stog­la­gius. Lieps­nos stip­riai nu­nio­ko­jo sto­gą ir pa­sta­tą.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, gais­ras ga­lė­jo kil­ti nuo vie­na­me iš kam­ba­rių esan­čio ži­di­nio. Įvy­kis ti­ria­mas.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Įsip­lies­ku­sią ug­nį mal­ši­no še­ši ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų eki­pa­žai.