Į Šiaulius – vogtu automobiliu

VSAT nuo­tr.
Ga­li­mai vog­tą au­to­mo­bi­lį "Fiat Cin­que­cen­to" vai­ra­vo 51 me­tų Šiau­lių gy­ven­to­jas.

Sek­ma­die­nį Kal­va­ri­jos pa­sie­nie­čiai su­lai­kė, įta­ria­ma, Ita­li­jo­je pa­vog­tą ir nuo ge­gu­žės mė­ne­sio ieš­ko­mą au­to­mo­bi­lį "Fiat Cin­que­cen­to". Au­to­mo­bi­lis, ku­rį vai­ra­vo 51 me­tų Šiau­lių gy­ven­to­jas, su­stab­dy­tas Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Sa­la­pe­rau­gio kai­mo ri­bo­se, ke­ly­je Suvalkai–Marijampolė.

Ką tik iš Len­ki­jos įva­žia­vu­si 2014 me­tų lai­dos ma­ši­na bu­vo su Ita­li­jos nu­me­riais.

Dėl nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to įgi­ji­mo ar rea­li­za­vi­mo VSAT Va­rė­nos pa­sie­nio rink­ti­nė­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas. Už to­kį nu­si­kal­ti­mą gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki 2 me­tų.

Šiau­lie­tis po ap­klau­sos pa­leis­ta.

"Fiat Cin­que­cen­to" sau­go­mas Kal­va­ri­jos pa­sie­nio už­kar­do­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.