Gaisro priežastis – neatsakingumas

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Gais­rų ty­rė­jai be­veik nea­be­jo­ja, kad pa­sta­to gais­rą su­kė­lė ne­tin­ka­mai pri­žiū­ri­ma kū­re­ni­mo įran­ga.
Pir­ma­die­nio po­pie­tę gais­ras nu­siau­bė ūkio pa­sta­tą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Si­dab­ra­vo mies­te­ly­je.

Gais­ro me­tu su­de­gė pa­sta­to sto­gas, pra­de­gė per­dan­ga, ap­rū­ko ir bu­vo su­lie­ti van­de­niu vi­du­je bu­vę šiau­dai ir bul­vės.

Iki at­vyks­tant ug­nia­ge­siams gy­ven­to­jai iš pa­sta­to spė­jo iš­ves­ti ark­lį, viš­tas ir triu­šius.

Gais­rų ty­rė­jų iš­va­da, gais­ras ki­lo dėl ne­tvar­kin­gos kū­re­ni­mo įran­gos, ne­pri­žiū­rė­to ka­mi­no. Ma­no­ma, kad kū­re­nant kros­nį ta­me pa­čia­me pa­sta­te bu­vu­sio­je lau­ko vir­tu­vė­je už­si­de­gė sie­na.