Gaisro auka – garbaus amžiaus moteris

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Gais­ras ki­lo na­mo pu­sė­je, kurioje gy­ve­no žu­vu­sio­ji mo­te­ris.
Vė­lų pri­ma­die­nio va­ka­rą Nor­man­čių kai­me (Jo­niš­kio ra­jo­nas) ki­lęs gais­ras nu­si­ne­šė 85-erių me­tų mo­ters gy­vy­bę. Ta­me pa­čia­me na­me gy­ve­nę jos vy­ras, sū­nus ir anū­kas spė­jo iš­si­gel­bė­ti.

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, gais­ras na­me Nor­man­čiuo­se ki­lo apie pu­sę vie­nuo­lik­tos va­ka­ro. Jo me­tu žu­vo 1934 me­tais gi­mu­si gar­baus am­žiaus mo­te­ris, smar­kiai iš­de­gė na­mo vi­dus.

Gais­ro prie­žas­tis dar nu­sta­ti­nė­ja­ma, bet spė­ja­ma, kad jo ži­di­nys bu­vo vir­tu­vė­je, esan­čio­je ša­lia žu­vu­sio­sios kam­ba­rio. Gel­bė­to­jai at­krei­pia dė­me­sį, kad na­muo­se ne­bu­vo įreng­tas dū­mų de­tek­to­rius.

Iš pa­sta­to spė­jo iš­si­gel­bė­ti 82-ejų me­tų bu­vęs mo­ters su­tuok­ti­nis, 56-erių me­tų sū­nus ir 17-me­tis anū­kas. Pas­ta­ra­sis „Šiau­lių kraš­tui“ pa­sa­ko­jo, kad šei­ma pa­si­da­li­nu­si gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, mo­čiu­tė tu­rė­jo sa­vo įė­ji­mą, per ku­rį ir vaikš­čio­jo. Jos bu­vęs su­tuok­ti­nis vi­ryk­lę tu­rė­jo sa­va­me kam­ba­ry­je, tad bend­ra vir­tu­ve be­veik ne­si­nau­do­jo.

Tą va­ka­rą anū­kas ir sū­nus žiū­rė­jo te­le­vi­zo­rių, kai stai­ga iš­gir­do neįp­ras­tą gar­są, lyg traš­ke­sį, lyg čirk­te­lė­ji­mą. Kai pra­da­rė kam­ba­rio du­ris, iš ki­tų pa­tal­pų jau ver­žė­si dū­mų tu­mu­lai, per ku­riuos nie­ko ne­be­si­ma­tė. Abu vy­rai iš­puo­lė į lau­ką, anū­kas dar spė­jo pa­dė­ti išei­ti ir gre­ti­ma­me kam­ba­ry­je įsi­kū­ru­siam se­ne­liui. Ta­čiau 85-erių mo­te­riai jau nie­kas ne­be­pa­gel­bė­jo.

17-me­tis iš­kvie­tė ug­nia­ge­sius.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ug­nis ga­lė­ju­si kil­ti vir­tu­vė­je. Tuo tar­pu, pa­tys na­mo gy­ven­to­jai ma­no, kad ki­birkš­tis įsi­žie­bė nuo skal­bi­mo ma­ši­nos, įreng­tos vo­nios kam­ba­ry­je. Pa­sak 17-me­čio jau­nuo­lio, gal įta­kos tu­rė­jo di­de­lė ap­kro­va, elekt­ros liz­das daž­nai la­bai įkais­da­vęs. Die­ną kaip tik jie bu­vo skal­bę­si, tai liu­di­jo ir ant­ra­die­nį jau po gais­ro lau­ke te­be­ka­bė­ję iš­džiaus­ty­ti skal­bi­niai. Va­ka­re ki­ta da­lis dra­bu­žių bu­vo su­dė­ta ant­ram skal­bi­mui.

Po gais­ro žmo­nės li­ko kaip sto­vi, tik su rū­bais. Na­mas bu­vo ne­draus­tas. 82-ejų me­tų se­no­lį lai­ki­nai pri­glau­dė kai­my­nai, o sū­nus su anū­ku ku­rį lai­ką glau­sis pas gy­ve­ni­mo drau­gę už ke­lių ki­lo­met­rų esan­čia­me Skaist­gi­rio mies­te­ly­je.