Gaisras sąvartyne – savaiminis užsidegimas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gais­rų ty­ri­mus at­lie­kan­tis Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Zo­nis už­tik­ri­no, kad šis gais­ras jo­kios įta­kos ap­lin­kos už­terš­tu­mui ne­tu­rės.
Tre­čia­die­nį prieš vi­dur­die­nį gais­ras ki­lo Šiau­lių ra­jo­ne, Jur­ge­liš­kių kai­me esan­čia­me są­var­ty­ne. 10-ies kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te de­gė bui­ti­nės at­lie­kos.

Iš kau­po rūks­tan­čius dū­mus pa­ste­bė­jo są­var­ty­no dar­buo­to­jai. Apie tai ne­del­siant in­for­muo­ti ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. Į gais­ra­vie­tę iš­vy­ko gau­sios pa­jė­gos, ta­čiau rim­tes­nių gais­ro lo­ka­li­za­vi­mo prie­mo­nių ne­pri­rei­kė: dviem švirkš­tais van­de­niu bu­vo už­pil­tas plo­tas, ku­ria­me maž­daug ke­tu­rių met­rų kau­po gy­ly­je ap­tik­tas gais­ro ži­di­nys. Rūks­tan­čios at­lie­kos per­stum­dy­tos eks­ka­va­to­riu­mi.

Anot Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Gin­ta­ro Zo­nio, šis gais­ras – sa­vai­mi­nis. Tai įvyks­ta, kai, pū­vant su­slėg­toms bui­ties at­lie­koms, su­si­da­ro du­jos ir pra­si­de­da de­gi­mo pro­ce­sas.

Anot spe­cia­lis­to, to­kio po­bū­džio gais­rai tiek šia­me ne­pa­vo­jin­gų at­lie­kų są­var­ty­ne, tiek vei­ku­sia­me Kai­riuo­se, ne­bu­vo ir nė­ra re­ti.

Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai pa­kvie­tė są­var­ty­no va­do­vą pa­si­kal­bė­ti ir ap­tar­ti, ką de­rė­tų pa­da­ry­ti, kad to­kių gais­rų dau­giau ne­be­pa­si­tai­ky­tų.

"Da­bar ug­nia­ge­siai kas­kart pri­vers­ti kas­ti šiukš­les, ieš­ko­ti gais­ro ži­di­nio. Gal pa­to­bu­lin­tos ar pa­keis­tos at­lie­kų ap­do­ro­ji­mo tech­no­lo­gi­jos pa­dė­ti iš­veng­ti gais­rų ir tuo pa­čiu su­tau­py­ti vals­ty­bėms fi­nan­si­nius re­sur­sus?", – sa­kė G. Zo­nis.