Gaisrai atėmė ir namus, ir gyvybę

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Gais­ras Kle­bo­niš­kių kai­me, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne pa­si­glem­žė ne tik žmo­gaus gy­vy­bę, bet ir šei­mos na­mus.
Praė­jęs sa­vait­ga­lis Šiau­lių ap­skri­ty­je bu­vo gau­sus gais­rų. Vie­nas žmo­gus neiš­gy­ve­no, dar ke­li pa­ty­rė su­ža­lo­ji­mus. Skau­džiau­sias gais­ras šeš­ta­die­nio po­pie­tę ki­lo Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.
Opia pro­ble­ma, tei­gia gais­rų ty­rė­jai, vis dar iš­lie­ka pri­va­lo­mų dū­mų de­tek­to­rių sty­gius pa­tal­po­se.

Gy­vy­bė už­ge­so

Šeš­ta­die­nio po­pie­tę Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je mi­rė 53 me­tų vy­ras. Į me­di­kų ran­kas jis pa­te­ko iš­va­ka­rė­se, kai dėl 78 pro­cen­tų kū­no pa­vir­šiaus nu­de­gi­mo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu bu­vo at­vež­tas po gais­ro Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Kle­bo­niš­kių kai­me.

Pra­ne­ši­mą apie gy­ve­na­mo­jo na­mo gais­rą mi­nė­ta­me kai­me ug­nia­ge­siai ga­vo penk­ta­die­nį, apie 15 va­lan­dą.

Iš lieps­no­jan­čio na­mo smar­kiai ap­de­gęs šei­mi­nin­kas iš­bė­go pa­ts. Tuo tar­pu neį­ga­lią jo žmo­nos se­se­rį pro na­mo lan­gą iš­kė­lė į ne­lai­mės vie­tą su­bė­gę kai­mo žmo­nės. Abu su­ža­lo­tie­ji iš­vež­ti į gy­dy­mo įstai­gą: mo­te­ris smar­kiau ne­nu­ken­tė­jo, tuo tar­pu vy­rą te­ko rea­ni­muo­ti. De­ja, me­di­kų pa­stan­gos re­zul­ta­to ne­da­vė.

Gais­ro me­tu su­de­gė na­mo sto­gas, vie­to­mis iš­de­gė per­dan­ga, su­de­gė na­mo vi­dus.

Pir­mi­niais gais­rų ty­rė­jų duo­me­ni­mis, gais­ras ki­lo dėl neat­sar­gaus el­ge­sio su ug­ni­mi. Neat­me­ta­ma, kad šei­mi­nin­kas bu­vo ne­blai­vus. Ga­li bū­ti, kad jis neat­sa­kin­gai el­gė­si su na­mo priean­gy­je sto­vė­ju­sia du­ji­ne vi­ryk­le – šio­je pa­tal­po­je su­ras­tas gais­ro ži­di­nys, be to, bū­tent čia įvy­ko ir ne­di­de­lis be­bai­gian­čių su­deg­ti du­jų spro­gi­mas. Gais­ra­vie­tę ap­žiū­rė­ję ty­rė­jai ap­ti­ko ne tik ap­lin­kui du­ji­nę ap­de­gu­sią sie­ną, bet ir įtrū­ku­sį du­jų ba­lio­ną.

Spė­ja­mas sa­vai­mi­nis gais­ras

Sek­ma­die­nio po­pie­tę, apie 16 va­lan­dą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Vai­niū­nų kai­me, Kai­my­nų gat­vė­je, at­vi­ra lieps­na de­gė me­di­nė dar­ži­nė.

Gais­ro me­tu su­de­gė ne tik sta­ti­nys, bet ir ja­me bu­vu­sios mal­kos, ap­rū­ko že­mės ūkio pa­dar­gai, nuo karš­čio iš­du­žo už 8 met­rų nuo gais­ra­vie­tės esan­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo lan­gai.

Nu­de­gė ir ša­lia de­gu­sios dar­ži­nės sto­vin­čio pa­sta­to sto­gas. Ug­nia­ge­siams pa­vy­ko iš­sau­go­ti ja­me bu­vu­sį au­to­mo­bi­lį "Maz­da 6".

Anot gais­rų ty­rė­jų, rea­liau­sia šio tur­tą su­nio­ko­ju­sio gais­ro prie­žas­tis – sa­vai­mi­nis už­si­de­gi­mas. Pa­tal­po­je, ku­rio­je ki­lo gais­ras, bu­vo su­krau­tos che­mi­nės me­džia­gos. Neat­me­ta­ma, kad, su­si­kau­pus drėg­mei, įvy­ko che­mi­nė reak­ci­ja.

Pa­gal­ba su­teik­ta vie­to­je

Šeš­ta­die­nio nak­tį, pust­re­čios va­lan­dos po vi­dur­nak­čio, Šiau­lių ra­jo­ne, Sut­kū­nų kai­me, lieps­no­jo mal­ki­nė, ku­rio­je bu­vo įreng­ta lau­ko vir­tu­vė.

Šio gais­ro me­tu ap­de­gė šei­mi­nin­kas – po me­di­kų ap­žiū­ros ir pa­gal­bos su­tei­ki­mo vie­to­je vyk­ti į li­go­ni­nę jis at­si­sa­kė.

Gais­ro me­tu su­de­gė mal­ki­nės sto­gas, ap­de­gė sie­nos, vi­du­je su­de­gė na­mų apy­vo­kos daik­tai.

Už­si­de­gė trak­to­rius

Spa­lio 5 die­nos ry­tą Kel­mės ra­jo­no Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Lyk­ši­lio kai­me, už­si­de­gė trak­to­rius "Ca­se 844".

At­vy­kus ug­nia­ge­siams, trans­por­to prie­mo­nė jau bu­vo už­ge­sin­ta.

Gais­ro me­tu su­de­gė vi­sos de­gio­sios trak­to­riaus de­ta­lės, ter­miš­kai pa­veik­tos me­ta­li­nės de­ta­lės.

Dū­mų de­tek­to­riai – pri­va­lo­mi

Ug­nia­ge­siai in­for­muo­ja: rei­ka­la­vi­mą nuo praė­ju­sių me­tų ge­gu­žės 1 die­nos gy­ve­na­muo­siuo­se būs­tuo­se įsi­reng­ti au­to­no­mi­nius dū­mų de­tek­to­rius iš­pil­dė to­li gra­žu ne vi­si gy­ven­to­jai.

Pa­sak Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Gin­ta­ro Zo­nio, vis dar in­ten­sy­viai vyk­do­mos pla­ni­nės gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų pa­tik­ros, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti ir per­spė­ti gy­ven­to­jus apie rei­ka­la­vi­mą (ne re­ko­men­da­ci­ją!) įsi­reng­ti dū­mų de­tek­to­rius. Pa­tik­ros, anot G. Zo­nio, vyks ir atei­ty­je, tik, ga­li bū­ti, kad jos bus jau ne per­spė­ja­mo­sios, kaip da­bar, o už de­tek­to­riaus neį­ren­gi­mą grės ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da.

De­rė­tų ži­no­ti

De­tek­to­riai ta­po pri­va­lo­mi įsi­ga­lio­jus Bend­rų­jų gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių pa­kei­ti­mams. Tai vie­na efek­ty­viau­sių prie­mo­nių, ap­sau­gan­ti žmo­nių gy­vy­bę bei tur­tą: kai pa­tal­po­je at­si­ran­da dū­mų, šie prie­tai­sai gar­siu sig­na­lu per­spė­ja žmo­nes apie ki­lu­sį gais­rą. Ne­re­tai gais­rai ky­la nak­tį, tad, tu­rint šį prie­tai­są na­muo­se, šai­žus jo gar­sas pri­ke­lia iš mie­go ir tra­ge­di­jos daž­niau­siai pa­vyks­ta iš­veng­ti.

Gy­ve­na­ma­ja­me būs­te (kiek­vie­na­me aukš­te) tu­ri bū­ti įreng­tas bent vie­nas au­to­no­mi­nis dū­mų de­tek­to­rius. Tai yra mi­ni­ma­lus rei­ka­la­vi­mas, ta­čiau dū­mų pli­ti­mą ri­bo­ja įvai­rios pa­sta­to konst­ruk­ci­jos (sie­nos, du­rys, per­dan­gos ir pan.). Re­ko­men­duo­ja­ma šiuos prie­tai­sus įreng­ti kiek­vie­no­je pa­tal­po­je, ku­rio­je žmo­nės mie­ga ir ko­ri­do­riuo­se ar­ba bend­ro­se erd­vė­se prieš mie­ga­muo­sius. Ne­pa­ta­ria­ma jų įreng­ti vir­tu­vė­je, ar to­se vie­to­se, kur ga­li iš­si­skir­ti ga­rai.

Įren­giant de­tek­to­rius bū­ti­na va­do­vau­tis ga­min­to­jo inst­ruk­ci­ja. Ka­dan­gi karš­ti dū­mai ky­la į vir­šų ir kau­pia­si pa­lu­bė­je, šie prie­tai­sai tu­rė­tų bū­ti mon­tuo­ja­mi ant lu­bų. Tik tais at­ve­jais, kai nė­ra ga­li­my­bės jų įreng­ti ant lu­bų, au­to­no­mi­niai dū­mų de­tek­to­riai ga­li bū­ti įren­gia­mi ant pa­tal­pos sie­nos, kuo ar­čiau lu­bų.

Kad au­to­no­mi­niai dū­mų de­tek­to­riai pa­ti­ki­mai veik­tų, svar­bu pe­rio­diš­kai pa­tik­rin­ti jų vei­ki­mą pa­spau­džiant tes­ta­vi­mo myg­tu­ką. Jei­gu šie prie­tai­sai yra su kei­čia­mais mai­ti­ni­mo ele­men­tais, juos rei­kė­tų keis­ti kas­met. Dul­kės ir ne­šva­ru­mai ma­ži­na jo jaut­ru­mą, to­dėl rei­kė­tų neuž­mirš­ti nu­va­ly­ti dul­kių.

Pa­tik­ros vyks ir atei­ty­je, tik jos bus ne per­spė­ja­mo­sios, – už de­tek­to­riaus neį­ren­gi­mą grės ad­mi­nist­ra­ci­nė nuo­bau­da.