Degusiame name rastas šeimininko kūnas

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Ug­nis su­nio­ko­jo sta­ti­nį, bet ir pa­si­glem­žė gar­baus am­žiaus Bei­no­ra­vos gy­ven­to­jo gy­vy­bę.
Tra­giš­ka ne­lai­mė Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bei­no­ra­vos kai­me.
Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą at­vi­ra lieps­na de­gė me­di­nis gy­ve­na­ma­sis na­mas. Ap­mal­ši­nę lieps­nas, ug­nia­ge­siai na­mo vi­du­je ra­do smar­kiai ap­de­gu­sį kū­ną. Nus­ta­ty­ta, kad tai 1931 me­tais gi­męs na­mo šei­mi­nin­kas.

Gais­ro me­tu iš­de­gė kam­ba­rys, ku­ria­me kū­nas ir bu­vo su­ras­tas. Iš­de­gė ne tik ši pa­tal­pa, bet pra­de­gė ir per­dan­ga, su­nio­ko­ti ki­ti kam­ba­riai.

Va­kar gais­ra­vie­tė­je dir­bę ty­rė­jai įta­rė, kad žmo­gaus gy­vy­bę pa­si­glem­žęs gais­ras grei­čiau­siai ki­lo dėl ne­tvar­kin­gos kros­nies, ku­rios pa­gal­ba gy­ven­to­jas šil­dy­da­vo­si pa­tal­pas. Kros­nis bu­vo ge­ro­kai ap­tru­pė­ju­si, įtrū­ku­si. Grei­čiau­siai pro įtrū­ki­mus iš­lė­ku­si žie­žir­ba ir įžie­bė lieps­ną.

Kad kros­nis prieš ne­lai­mę bu­vo kū­re­na­ma, pa­tvir­ti­no pro ka­mi­ną sklin­dan­čius dū­mus ma­tę žu­vu­sio­jo kai­my­nai.

Gar­baus am­žiaus žmo­gus, anot gy­ven­to­jų ne­gė­rė ir ne­rū­kė.