Butą nusiaubė gaisras

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, gais­ras vie­na­me iš Drau­gys­tės gat­vės bu­tų ki­lo šei­mi­nin­kui de­gi­nant elekt­ros lai­dus.

Ko­vo 5 die­nos po­pie­tę Šiau­liuo­se, Drau­gys­tės pro­spek­te esan­čia­me bu­te, ki­lo gais­ras, ku­rį, kaip įta­ria­ma, su­kė­lė pa­ts šei­mi­nin­kas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pa­tal­pos už­si­de­gė, kai 37 me­tų šei­mi­nin­kas de­gi­no elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos lai­dus.

Gais­ro me­tu iš­de­gė bu­tas, ap­rū­ko bend­ro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riaus sie­nos.

Gais­rą už­ge­si­no at­vy­kę ug­nia­ge­siai.

Vy­ras pa­gul­dy­tas į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­ką.

Po­li­ci­ja dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.