Butą apšvarinęs vagišius šeimininkams paliko savo dokumentą

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Nu­tin­ka tai, kad gvieš­da­mie­si sve­ti­mo tur­to, nu­si­kal­tė­liai nu­si­kal­ti­mo vie­to­je pa­lie­ka įkal­čius.
Va­gys­tės vyk­dy­to­jas gal bū­tų dar ne­ras­tas, jei nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ne­bū­tų pa­me­tęs sa­vo as­me­ni­nių do­ku­men­tų.

Gro­biu džiau­gė­si neil­gai

Lapk­ri­čio 10-ąją Šiau­liuo­se, Dai­na­vos ta­ke, gy­ve­nan­tys šiau­lie­čiai, grį­žę į na­mus, ra­do iš­lauž­tas du­ris ir pa­si­ge­do ne­šio­ja­mo­jo kom­piu­te­rio "Dell", pa­ta­ly­nės už­val­ka­lo bei 250 eu­rų. Iš vi­so pa­da­ry­tą ža­lą nu­ken­tė­ju­sie­ji įver­ti­no 560-čia eu­rų.

Ap­žiū­rė­da­mi nu­si­kal­ti­mo vie­tą, Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų tar­ny­bos pa­rei­gū­nai, be įvai­rių nu­si­kals­ta­mos vei­kos pėd­sa­kų, ra­do ir ap­šva­rin­tų na­mų gy­ven­to­jams ne­prik­lau­san­čią kup­ri­nę su įvai­riais daik­tais bei vy­ro, gi­mu­sio 1968 me­tais, as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ir mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną. Tai bu­vo sa­vo­tiš­ka va­gys­tę įvyk­džiu­sio as­mens vi­zi­ti­nė kor­te­lė, pa­gal ku­rią iden­ti­fi­kuo­ti įta­ria­mą­jį bu­vo ne­sun­ku.

Ty­rė­jams šis as­muo la­bai ge­rai pa­žįs­ta­mas. Jis dau­gy­bę kar­tų yra teis­tas už va­gys­tes, su­kčia­vi­mą ir ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.

Pas­ku­ti­nį kar­tą prieš teis­mą jis sto­jo šių me­tų rugp­jū­tį dėl Šiau­liuo­se pa­da­ry­to vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Bū­da­mas ne­blai­vus (2,01 pro­mi­lės), jis ka­bi­nė­jo­si prie praei­vių ir be­to­no ga­ba­lu ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lio "Kia Rio" sto­gą. Teis­mas už tai jam sky­rė pu­sės me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mą.

Ta­čiau vy­ras gy­ve­no ap­ri­bo­ji­mais sa­vęs ne­var­žy­da­mas. Spa­lio 17 die­ną jis bu­vo su­lai­ky­tas su na­mi­nės deg­ti­nės bu­te­liu. Pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na dėl ne­tei­sė­to stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų įgi­ji­mo.

Šiau­lie­tis į po­li­ci­jos kvie­ti­mus ad­mi­nist­ra­ci­nio pro­ce­so veiks­mams at­lik­ti ne­rea­ga­vo, tad lapk­ri­čio 11-osios ry­tą Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­jai pa­tys nu­vy­ko į jo gy­ve­na­mą­ją vie­tą ir at­si­ve­žė į ko­mi­sa­ria­tą. Čia paaiš­kė­jo, kad jo ieš­ko dar ir va­gys­tę iš ir Dai­na­vos ta­ke esan­čio gy­ve­na­mo­jo na­mo ti­rian­tys ty­rė­jai. Įta­ria­ma­sis bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Pa­li­ko pi­ni­gi­nę su do­ku­men­tais ir kvai­ša­lais

"Vi­zi­ti­nę kor­te­lę" nu­si­kal­ti­mo vie­to­je ne­se­niai bu­vo pa­li­kęs ir ne kar­tą už va­gys­tes bei ki­tus nu­si­kal­ti­mus Lie­tu­vo­je bei už­sie­ny­je teis­tas ki­tas šiau­lie­tis.

46 me­tų vy­ras šių me­tų rug­sė­jo 12 die­ną Šiau­liuo­se, Ar­chi­tek­tų gat­vė­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je pri­purš­kė aša­ri­nių du­jų taip su­kė­lęs są­my­šį tarp pir­kė­jų ir su­trik­dęs įpras­ti­nį par­duo­tu­vės dar­bą.

Iki at­vyks­tant po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, vy­ras spė­jo pa­si­ša­lin­ti, ta­čiau ant le­dų šal­dy­tu­vo pa­li­ko sa­vo pi­ni­gi­nę su as­mens do­ku­men­tais ir tab­le­te, ku­ri, kaip paaiš­kė­jo, nar­ko­ti­nė.

Ope­ra­ty­viai su­lai­ky­tam šiau­lie­čiui bu­vo pa­reikš­ti ne tik įta­ri­mai dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, bet ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.

Komentarai

kike    Pen, 2019-11-15 / 12:42
Jis vėl tuoj bus laisvėje. Kam be reikalo vargsta kriminalistai. Dabar seime yra siūlymas dar labiau švelninti bausmes, kad kuo mažiau būtų kalinčių.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.