Bausmė trijų žmonių žudikui liko nepakeista

Aso­cia­ty­vi Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Iki gy­vos gal­vos ka­lė­ti nu­teis­tas tris žmo­nes nu­šo­vęs And­re­jus Dru­ži­ni­nas lie­ka už gro­tų.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­skel­bė nu­tar­tį baus­mę iki gy­vos gal­vos at­lie­kan­čiam 62 me­tų And­re­jui Dru­ži­ni­nui. Dau­giau kaip prieš 22 me­tus už tri­jų žmo­nių nu­žu­dy­mą ir ne­tei­sė­tą šau­na­mo­jo gink­lo įgi­ji­mą ka­lė­ti nu­teis­tas vy­ras teis­mo pra­šė įka­li­ni­mą iki gy­vos gal­vos pa­keis­ti ter­mi­nuo­ta lais­vės atė­mi­mo baus­me.

Įver­tin­tos ap­lin­ky­bės

Teis­mas Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus tei­ki­mo dėl A. Dru­ži­ni­nui pa­skir­tos lais­vės atė­mi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mės pa­kei­ti­mo ter­mi­nuo­to lais­vės atė­mi­mo baus­me ne­ten­ki­no. Ši nu­tar­tis dar ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad nu­teis­ta­sis ty­čia nu­žu­dė tris as­me­nis, taip pa­da­ry­da­mas ne­grįž­ta­mas pa­sek­mes. Net ir praė­jus dau­giau nei dvi­de­šim­čiai me­tų nuo pa­da­ry­tų la­bai sun­kių smur­ti­nių nu­si­kal­ti­mų, A. Dru­ži­ni­nas vis dar ne­pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tės, to­dėl, anot teis­mo, nie­ko ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie jo po­žiū­rį į pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą ir nu­si­kal­ti­mo pa­sek­mes vi­suo­me­nei. Tei­sė­jų ko­le­gi­jos įsi­ti­ki­ni­mu, tai nea­be­jo­ti­nai pa­ro­do itin at­sai­nų as­mens po­žiū­rį į vi­suo­me­nė­je priim­tas el­ge­sio ir mo­ra­lės nor­mas.

Įs­ta­ty­mas įpa­rei­go­ja teis­mą, svars­tant dėl nu­teis­ta­jam pa­skir­tos lais­vės atė­mi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mės pa­kei­ti­mo į ter­mi­nuo­tą lais­vės atė­mi­mo baus­mę, at­si­žvelg­ti ne tik į nu­teis­to­jo el­ge­sį baus­mės at­li­ki­mo lai­ko­tar­piu, bet ir į vi­su­mą ap­lin­ky­bių, lei­džian­čių švel­nin­ti baus­mę nu­teis­ta­jam. Šiuo at­ve­ju įver­ti­nus vi­sas ap­lin­ky­bes, pa­sak teis­mo, ne­ga­li­ma spręs­ti, kad šiuo me­tu jau yra pa­kan­ka­mas pa­grin­das A. Dru­ži­ni­nui pa­skir­tą lais­vės atė­mi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mę pa­keis­ti į ter­mi­nuo­tą lais­vės atė­mi­mo baus­mę, ir iš­dės­ty­tos ap­lin­ky­bės tei­sė­jų ko­le­gi­jai ne­lei­džia da­ry­ti nea­be­jo­ti­nos iš­va­dos, jog, nu­teis­ta­jam su­trum­pi­nus pa­skir­tos lais­vės atė­mi­mo baus­mės lai­ką, bū­tų įgy­ven­din­ta baus­mės pa­skir­tis, rea­li­zuo­ti baus­mės in­di­vi­dua­li­za­vi­mo ir tei­sin­gu­mo prin­ci­pai.

Nu­šo­vė tris žmo­nes

A. Dru­ži­ni­nas nu­teis­tas už tai, kad 1995 me­tais iš ne­nus­ta­ty­tų as­me­nų ne­nus­ta­ty­to­mis ap­lin­ky­bė­mis, ne­tu­rė­da­mas ati­tin­ka­mo lei­di­mo, ne­tei­sė­tai įgi­jo re­vol­ve­rį "Lu­ger R-22" ir 50 vie­ne­tų 5,6 ka­lib­ro šaud­me­nų, ku­riuos ne­šio­jo ir ve­žio­jo su sa­vi­mi Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je – Orio­lo, Kurs­ko, Vo­ro­ne­žo mies­tuo­se.

Tų pa­čių me­tų ko­vo mė­ne­sio pa­bai­go­je ne­nus­ta­ty­tą die­ną Ru­si­jos Vo­ro­ne­žo mies­te, va­žiuo­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­liu "Vaz 2101", A. Dru­ži­ni­nas iš sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų ty­čia tri­mis šū­viais į gal­vą iš mi­nė­to re­vol­ve­rio nu­žu­dė ne­nus­ta­ty­tą as­me­nį iš Lie­tu­vos.

Už­val­dęs au­kos daik­tus, žu­di­kas kar­tu su Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čiu V. V. nu­žu­dy­to­jo kū­ną už­ka­sė miš­ke.

1995 me­tų lie­pos 3 die­ną, apie 10 va­lan­dą, taip pat Ru­si­jo­je, ke­lio Kurskas–Saratovas 43-ame ki­lo­met­re, au­to­mo­bi­ly­je "Vaz 2121" tuo pa­čiu re­vol­ve­riu šū­viais į gal­vą bu­vo nu­šau­ti dar du Lie­tu­vos pi­lie­čiai, vy­ras ir mo­te­ris. Po vie­ną šū­vį au­koms taip pat į gal­vas iš to pa­ties gink­lo pa­lei­do ir kar­tu su A. Dru­ži­ni­nu va­žia­vęs tas pa­ts Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis.

Gink­lo A. Dru­ži­ni­nas at­si­kra­tė iš­mes­da­mas jį į upę. Įvy­kio me­tu bu­vo už­val­dy­tas vie­no iš nu­žu­dy­tų­jų au­to­mo­bi­lis "VAZ 2121" ir 2 000 Ru­si­jos rub­lių.

Už šiuos pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus 1998 me­tų lapk­ri­tį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas A. Dru­ži­ni­ną pri­pa­ži­no kal­tu ir sky­rė jam mir­ties baus­mę, vė­liau ją pa­kei­čiant lais­vės atė­mi­mo iki gy­vos gal­vos baus­me.

Pre­zi­den­tas ma­lo­nės pra­šy­mo ne­ten­ki­no

2012 me­tų ge­gu­žę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui bu­vo pa­teik­tas A. Dru­ži­ni­no ma­lo­nės pra­šy­mas, ta­čiau jis ne­bu­vo pa­ten­kin­tas.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus tei­ki­me dėl nu­teis­to­jo baus­mės pa­tei­ki­mo nu­ro­do­ma, kad vy­ras baus­mės at­li­ki­mo pra­džio­je da­rė daug draus­mės pa­žei­di­mų, ne­vyk­dė rei­ka­la­vi­mų, tu­rė­jo su­ro­ga­tų, ga­di­no įstai­gos tur­tą. Už tai nu­teis­ta­sis baus­tas 40 kar­tų įvai­rio­mis draus­mi­nė­mis nuo­bau­do­mis. At­lik­da­mas baus­mę Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, nu­teis­ta­sis pa­da­rė vie­ną draus­mės pa­žei­di­mą, pas jį pa­rei­gū­nai ra­do skys­čio, tu­rin­čio al­ko­ho­lio kva­po.

Tei­ki­me taip pat pa­žy­mi­ma, kad A. Dru­ži­ni­nas bran­gi­na so­cia­li­nius ry­šius su ar­ti­mai­siais, daž­nai bend­rau­ja su sū­nu­mi bei žmo­nos bro­liu, kar­tais su­si­skam­bi­na su žmo­na, pa­sta­ro­ji ir sū­nus gy­ve­na už­sie­ny­je. Ta­čiau nu­teis­ta­sis kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta, to­dėl, kaip nu­ro­do­ma tei­ki­me, ne­ga­li­ma nie­ko pa­sa­ky­ti apie nu­teis­to­jo po­žiū­rį į pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą.