Amžinas kalinys liko už grotų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nu­teis­ta­sis Re­mi­gi­jus Bru­žas, nors Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ją ir ban­dė su­grau­din­ti pa­šli­ju­sia svei­ka­ta.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja ketvirtadienį pa­skel­bė ne­ten­ki­nan­ti ka­lė­ji­mo baus­me iki gy­vos gal­vos už prieš 25 me­tus įvyk­dy­tą nu­žu­dy­mą nu­teis­to 67 me­tų Re­mi­gi­jaus Bru­žo pra­šy­mo skir­ti jam ter­mi­nuo­tą lais­vės atė­mi­mo baus­mę.

Nu­tar­tį dar ga­li ap­skųs­ti

Įver­ti­nęs ap­lin­ky­bes, teis­mas ne­ra­do pa­grin­do da­ry­ti iš­va­dą, kad da­lis R. Bru­žo at­lik­tos baus­mės jam pa­da­rė pa­kan­ka­mą po­vei­kį, kad baus­mės tiks­lai ga­lė­tų bū­ti pa­siek­ti lais­vės atė­mi­mo baus­mę pa­kei­tus į ter­mi­nuo­tą lais­vės atė­mi­mo baus­mę.

To­kią Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį nu­teis­ta­sis iki gy­vos gal­vos tu­ri tei­sę ap­skųs­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Išk­lau­sy­ti teis­mo spren­di­mo R. Bru­žas iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus, kur ka­li su dar dviem de­šim­ti­mis iki gy­vos gal­vos nu­teis­tų ka­li­nių, ne­bu­vo at­vež­tas. Apie nu­tar­tį jis bus in­for­muo­tas.

Į Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo rū­mus iš­girs­ti nu­tar­ties va­kar at­vy­ko tik R. Bru­žo au­ka ta­pu­sios mo­ters ar­ti­mie­ji. Juos pa­guo­dė tei­sė­jų ko­le­gi­jos spren­di­mas ne­ten­kin­ti žu­di­ko pra­šy­mo išei­ti iš ka­lė­ji­mo po pen­ke­rių - de­šim­ties me­tų, bet pa­lik­ti jį už gro­tų vi­sam li­ku­siam gy­ve­ni­mui.

Nu­žu­dė ir ap­vo­gė

22 me­tų šiau­lie­tę R. Bru­žas, ta­da 42 me­tų vy­ras, nu­žu­dė 1994 me­tų bir­že­lį. At­vy­kęs į spal­vo­tų­jų me­ta­lų su­pir­ki­nė­to­jų bu­tą Šiau­liuo­se su­rez­gė, kad miš­ke ne­to­li Šiau­lių tu­rin­tis so­dy­bą, ku­rio­je su­kau­pęs ke­lis šim­tus ki­log­ra­mų va­rio.

Iš tie­sų tu­rė­jo tiks­lą nu­si­vi­lio­ti su­pir­kė­ją į miš­ką, jį nu­žu­dy­ti ir pa­grob­ti pi­ni­gus.

Su­pir­kė­jo na­muo­se ne­bu­vo, tad me­ta­lo nu­va­žiuo­ti į R. Bru­žo pa­mi­nė­tą so­dy­bą už Šiau­lių su­ti­ko jo žmo­na. Nu­vy­kus į miš­ką, R. Bru­žas šiau­lie­tę ėmė smaug­ti, už­me­tęs vir­vę ant kak­lo ir su­kda­mas už­kiš­tus pa­ga­liu­kus.

Mo­te­riai mi­rus, iš jos pa­gro­bė 700 do­le­rių, du auk­si­nius žie­dus, laik­ro­dį ir spru­ko. Nu­si­kal­ti­mą žu­di­kas pla­na­vo kar­tu su bend­ri­nin­ku, ta­čiau pa­sta­ra­sis į su­tar­tą vie­tą miš­ke atė­jo, kai šiau­lie­tė jau bu­vo nu­žu­dy­ta.

Mo­ters kū­nas, pa­skel­bus jos paieš­ką, bu­vo ras­tas me­lio­ra­ci­jos grio­vy­je, ne­to­lie­se sto­vė­jo ir šei­mos au­to­mo­bi­lis.

R. Bru­žą paieš­ką pa­skel­bę pa­rei­gū­nai ap­ti­ko miš­ke, jis bu­vo įli­pęs į me­dį, už­si­nė­ręs vir­vę ant kak­lo, gra­si­no pa­si­kar­siąs, jei jį bus ban­do­ma su­lai­ky­ti.

Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas vy­rui sky­rė mir­ties baus­mę su­šau­dant. Vė­liau ši baus­mė bu­vo pa­keis­ta į įka­li­ni­mą iki gy­vos gal­vos.

Pa­si­kei­tus įsta­ty­mo rai­dei, kad nu­teis­tie­ji iki gy­vos gal­vos po ne ma­žiau 20 me­tų ka­lė­ji­mo ga­li pra­šy­ti ne Pre­zi­den­to ma­lo­nės, o teik­ti teis­mams pra­šy­mus baus­mę iki gy­vos gal­vos pa­keis­ti rea­lia 5–10 me­tų ka­lė­ji­mo baus­me, R. Bru­žas taip ir pa­da­rė.

Susijusios naujienos