Bandymas apiplėšti parduotuvę nepavyko

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po­li­ci­jos areš­ti­nė­je at­si­dū­rė plė­ši­mu įta­ria­mas šiau­lie­tis.
Lapk­ri­čio 8-ąją Šiau­liuo­se pa­si­kė­sin­ta api­plėš­ti Gluos­nių gat­vė­je esan­čią par­duo­tu­vę. Plė­ši­mu įta­ria­mą as­me­nį pa­rei­gū­nai su­lai­kė šiam ne­spė­jus nuei­ti to­liau nuo par­duo­tu­vės.

Ke­tu­rios mi­nu­tės po 20 va­lan­dos į mi­nė­tą par­duo­tu­vę užė­jo vy­riš­kis ir ėmė par­da­vė­jai gra­sin­ti. Ran­ko­je gra­sin­to­jas lai­kė ke­le­tą pei­lių, ir jais, pa­stū­męs čia pat sto­vė­ju­sią par­da­vė­ją, pa­si­kė­si­no pa­grob­ti ka­sos apa­ra­te bu­vu­sius pi­ni­gus. Tai pa­da­ry­ti įsi­bro­vė­liui su­truk­dė į par­duo­tu­vę užė­jęs pir­kė­jas.

Pa­ma­tęs, jog pra­si­verž­ti pro du­ris ne­pa­vyks, nu­si­kal­tė­lis iš­dau­žė du­rų stik­lą ir pa­bė­go.

Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo par­da­vė­ja, ku­ri dėl de­ši­nio­jo skruos­to ir abie­jų plaš­ta­kų nu­broz­di­ni­mų, po me­di­kų ap­žiū­ros Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je, gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.

Par­duo­tu­vei pa­da­ry­ta tur­ti­nė ža­la tiks­li­na­ma.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai 44 me­tų įta­ria­mą­jį su­lai­kė ir už­da­rė į Šiau­lių po­li­ci­jos areš­ti­nę. Jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl plė­ši­mo.