Apdegė kultūros paveldui priklausantis statinys

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Aki­vaiz­du, kad gais­ro ži­di­nys – pa­sta­to išo­rė­je. Dėl to ap­de­gė sie­na ir me­di­nis per­den­gi­mas.

Tre­čia­die­nį, po 14 va­lan­dos, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Grin­kiš­kio mies­te­ly­je, už­si­lieps­no­jo me­di­nis bu­vu­sio dva­ro pa­sta­tas, esan­tis Par­ko gat­vė­je. Sta­ti­nys yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas ir pri­klau­so Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei, pa­sta­rai­siais me­tais jis bu­vo ne­nau­do­ja­mas, to­dėl už­kon­ser­vuo­tas.

Gais­ro me­tu ap­de­gė pa­sta­to sie­na ir me­di­nis per­den­gi­mas.Pas­ta­te elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos nė­ra. Gais­ra­vie­tę ap­žiū­rė­ję gais­rų ty­rė­jai įta­rė pa­de­gi­mą. Me­džia­ga per­duo­ta po­li­ci­jai. Pa­rei­gū­nai dėl tur­to su­nai­ki­ni­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.