Ačiū – policijos pareigūnams

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Graž­vy­das Rim­kus po­li­ci­jo­je dir­ba pen­ke­rius me­tus, jo ko­le­gė Ro­ber­ta Burz­džiū­tė – me­tus ir 4 mė­ne­sius. Jau­niems pa­rei­gū­nams pa­dė­ko­jo ne­pa­vy­dė­ti­no­je si­tua­ci­jo­je at­si­dū­ręs vai­ruo­to­jas.
Šiau­lių po­li­ci­ją pa­sie­kė pi­lie­čio, var­du Sau­lius, pa­dė­ka pa­rei­gū­nams, su­tei­ku­siems pa­gal­bą, kai ke­ly­je vy­rui su­tri­ko svei­ka­ta. Laiš­ke Sau­lius pa­sa­ko­ja, kad, iš­kvie­tę grei­tą­ją pa­gal­bą, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir to­liau rū­pi­no­si jį iš­ti­ku­sio­mis pro­ble­mo­mis.
Paaiš­kė­jo, kad nea­be­jin­gai į si­tua­ci­ją rea­ga­vo du jau­ni Šiau­lių po­li­ci­jos pa­tru­liai: Graž­vy­das Rim­kus ir Ro­ber­ta Burz­džiū­tė.

Pa­dė­kos pa­rei­gū­nams laiš­ke Sau­lius ra­šė: "Va­sa­rio 14-osios nak­tį va­žiuo­jant Šiau­lių mies­te man su­tri­ko svei­ka­ta. Pa­ma­čiau po­li­ci­jos eki­pa­žą ir su­sto­jau prie jo. Pa­rei­gū­nai (jau­nas vai­ki­nas ir mer­gi­na) sku­biai iš­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą ir sten­gė­si man kuo ga­lė­da­mi pa­dė­ti, pa­dė­jo pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį nuo­ša­lio­je vie­to­je. Su­lau­kus grei­to­sios pa­gal­bos, jie iš­vy­ko. Bū­nant nak­tį li­go­ni­nė­je, šis eki­pa­žas do­mė­jo­si ma­no svei­ka­ta ir vi­du­ry nak­ties (ne­tu­rint pi­ni­gų bei ga­li­my­bės nu­si­gau­ti iki ma­no pa­lik­to au­to­mo­bi­lio ki­ta­me mies­to ga­le) jie nu­ve­žė ma­ne iki au­to­mo­bi­lio ir tik įsi­ti­ki­nę, kad man vis­kas ge­rai, iš­vy­ko vyk­dy­ti sa­vo už­duo­čių. No­rė­čiau pa­dė­ko­ti šiems jau­niems Po­li­ci­jos Pa­rei­gū­nams. Gal­būt jie iš­gel­bė­jo man gy­vy­bę. Ačiū."

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.