Pilietiški vaikinai didvyriais nesijaučia

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­dė­ko­ta ne­blai­vų vai­ruo­to­ją pa­dė­ju­siems su­lai­ky­ti pi­lie­tiš­kiems Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tams.
Ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­dė­ko­ta pi­lie­tiš­kiems Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tams, pa­dė­ju­siems su­lai­ky­ti grės­mę sau ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams kė­lu­sį ne­blai­vų vil­ki­ko vai­ruo­to­ją.
Vai­ki­nai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais ir at­mi­ni­mo do­va­nė­lė­mis.

Į Ta­ry­bos po­sė­dį at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mų pa­kvies­ti trys Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai su po­li­ti­kais pa­si­da­li­jo prieš mė­ne­sį įvy­ku­sio įvy­kio vis dar neišb­lė­su­siais įspū­džiais.

Sa­vo ir drau­gų – Au­gus­to Gra­kaus­ko ir Faus­to Ka­va­levs­kio – var­du Ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jęs Ne­das Stan­kū­nas pa­pa­sa­ko­jo, kaip jie, rugp­jū­čio 20-osios va­ka­re iš­su­kę nuo Ari­mai­čių eže­ro, ma­gist­ra­li­nia­me ke­ly­je Šiau­liai – Pa­ne­vė­žys pa­ste­bė­jo link Rad­vi­liš­kio keis­tai vin­gu­riuo­jan­tį vil­ki­ką.

Pas­ta­ra­sis tai iš­lįs­da­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, tai nu­vin­giuo­da­vo į kelk­raš­čio pu­sę. Vai­ki­nai įtar­ti­ną va­žia­vi­mą nu­fil­ma­vo te­le­fo­nu bei pra­ne­šė apie tai po­li­ci­jai. Šie nu­fil­muo­ti vaiz­dai vė­liau pa­dė­jo tei­sė­sau­gai aiš­ki­nan­tis įvy­kio ap­lin­ky­bes.

Fil­muo­ta­me vaiz­de ma­tė­si, jog vil­ki­kas dėl nea­dek­va­taus vai­ra­vi­mo ne kar­tą ga­lė­jo su­kel­ti grės­mę prie­šais at­va­žiuo­jan­tiems au­to­mo­bi­liams.

Pa­sak N. Stan­kū­no, jiems pa­gel­bė­jo ne­ži­no­mas vai­ruo­to­jas. Užb­lo­ka­vęs ke­lią vil­ki­kui ir to­kiu bū­du jį su­stab­dęs, vai­ruo­to­jas iš­trau­kė iš au­to­mo­bi­lio už­ve­di­mo spy­ne­lės rak­te­lius ir juos pa­da­vė vai­ki­nams.

Vy­riš­kis nu­va­žia­vo to­liau, o vai­ki­nai li­ko lauk­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, vė­liau pa­dė­jo pa­rei­gū­nams ru­sų kal­ba su­si­kal­bė­ti su su­lai­ky­tuo­ju, kar­tu vy­ko į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą, kur bu­vo už­fik­suo­ti ty­ri­mui la­bai pa­dė­ję jų liu­di­ji­mai.

Blai­vu­mą at­si­sa­kęs pa­si­tik­rin­ti au­to­mo­bi­lių trans­por­to pa­slau­gas tei­kian­čio­je Lie­tu­vos bend­ro­vė­je dir­ban­tis 58 me­tų Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis tei­gė, kad jis vil­ki­ko ne­vai­ra­vo, o sto­vė­jo kelk­raš­ty­je ir mie­go­jo. Čia ir pa­si­tar­na­vo vai­ki­nų nu­fil­muo­ta vaiz­do me­džia­ga.

Pa­ry­čiais iš Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to grį­žę į na­mus, liz­dei­kie­čiai sa­kė įvy­kio ne­su­reikš­mi­nę.

Pa­sak Ne­do, gal to­dėl juos la­biau­siai nu­ste­bi­no po įvy­kio tri­ju­lei pa­ro­dy­tas dė­me­sys – ap­do­va­no­ji­mai Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, pub­li­ka­ci­jos spau­do­je.

Už pi­lie­tiš­ką poel­gį ir at­sa­kin­gu­mą po įvy­kio vai­ki­nams pa­dė­ko­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas Sau­lius Ma­la­to­kas bei sky­riaus vy­riau­sia­sis ty­rė­jas Ai­va­ras Kar­da­šius.

"Mes tik­rai ne­si­jau­čia­me pa­da­rę ko­kį nors žyg­dar­bį. Tie­siog pa­da­rė­me tai, ką tu­rė­jo­me pa­da­ry­ti", – vi­sų tri­jų var­du po­sė­dy­je kal­bė­jo Ne­das.

Vai­ki­nus at­ly­dė­ju­si Liz­dei­kos gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ina Ba­ja­raus­kai­tė pi­lie­tiš­kiems gim­na­zis­tams taip pat įtei­kė po sim­bo­li­nę do­va­nė­lę – gim­na­zi­jos sim­bo­lį pe­lė­džiu­ką.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.