Mer­gai­tėms – An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­lės

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Lai­ki­na­sis Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas And­rius Klim­ču­kas (de­ši­nė­je) ir Veik­los sky­riaus ty­rė­jas Si­gi­tas Pet­rai­tis tre­čiak­la­sėms Aus­tė­jai Zem­ku­tei ir Go­dai Kviet­kaus­kai­tei įtei­kė An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­les – už pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­gal­bą.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai su pa­dė­kos mi­si­ja ap­si­lan­kė Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je – at­lie­kan­tis ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko funk­ci­jas And­rius Klim­ču­kas ir Veik­los sky­riaus ty­rė­jas Si­gi­tas Pet­rai­tis dviem tre­čiak­la­sėms moks­lei­vėms įtei­kė An­ge­lo sar­go sta­tu­lė­les, ku­rio­mis pa­ger­bia­mi gy­ven­to­jai už pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­gal­bą įvai­rio­se si­tua­ci­jo­se nu­ken­tė­ju­siems žmo­nėms.

Aus­tė­jos Zem­ku­tės ir Go­dos Kviet­kaus­kai­tės pa­gal­ba po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­vy­ko per pus­va­lan­dį nu­sta­ty­ti ir su­ras­ti pės­čią­ją par­bloš­ku­sio ir iš eis­mo įvy­kio nu­va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ją.

Ba­lan­džio 3 die­ną šios dvi drau­gės po pa­mo­kų žings­nia­vo link Jo­niš­kio mies­to cent­ro. Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio gat­vė­je jų dė­me­sį pa­trau­kė su stu­mia­mu ve­ži­mė­liu ei­nan­ti gar­baus am­žiaus mo­te­ris. Tuo pat me­tu iš na­mo kie­mo iš­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis "VW Pas­sat".

Stai­ga at­si­su­ku­si A. Zem­ku­tė pa­ma­tė se­nu­tę gu­lin­čią ant ke­lio – au­to­mo­bi­lis jau bu­vo nu­va­žiuo­jan­tis.

Mer­gai­tės reak­ci­ja bu­vo grei­ta ir la­bai tiks­li – ji iš­si­trau­kė mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir juo spė­jo nu­fil­muo­ti nu­va­žiuo­jan­čią trans­por­to prie­mo­nę.

Po to mer­gai­tės pa­dė­jo se­no­lei at­si­sto­ti. Mo­te­ris pra­dė­jo stab­dy­ti pra­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. Kai vie­nas iš jų su­sto­jo, Aus­tė­ja vai­ruo­to­ją pa­pra­šė pa­skam­bin­ti Bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu ir in­for­muo­ti apie eis­mo įvy­kį, nes pa­čiai bu­vo ne­drą­su. Kol ji bend­ra­vo te­le­fo­nu su pa­rei­gū­nais, G. Kviet­kaus­kai­tė sau­go­jo nu­ken­tė­ju­sio­sios su­rink­tus daik­tus ir ran­ki­nę.

At­vy­kę me­di­kai 80-me­tę mo­te­rį iš­ve­žė į li­go­ni­nę, ten jai bu­vo diag­no­zuo­tas bend­ras vi­so kū­no su­mu­ši­mas. Se­no­lė bu­vo iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

At­vy­ku­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams Aus­tė­jos pa­teik­ta fil­muo­ta me­džia­ga, ku­rio­je ma­ty­ti nu­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­niai nu­me­riai, pa­dė­jo la­bai greit su­ras­ti au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką. 76-erių jo­niš­kie­tis aiš­ki­no ne­pa­ju­tęs, jog bū­tų ką nors kliu­dęs. Vai­ruo­to­jui už nea­ti­du­mą ir ne­sau­gų vai­ra­vi­mą pra­dė­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na.

Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti Vio­le­ta Zig­man­tie­nė di­džiuo­ja­si to­kiu gra­žiu tre­čiak­la­sių poel­giu, ku­ris yra pui­kus pa­vyz­dys ki­tiems.

– Manau, to­kie da­ly­kai atei­na iš šei­mos, daug le­mia auk­lė­ji­mas, pa­vyz­dys, – sa­ko ji.

O po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai dė­ko­ja mer­gai­tėms už pa­gal­bą ir la­bai ver­ti­na ma­žo­se šir­de­lė­se iš­siug­dy­tą di­džiu­lį pi­lie­tiš­ku­mo jaus­mą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.