Spė­ja­ma, kad pa­de­gė­jas tu­rė­jo bu­to rak­tą

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Įžieb­ta ug­nis ža­los pri­da­rė ne tik pa­tal­po­se, bet ir ap­ga­di­no na­mą išo­rė­je.
Vė­lų ba­lan­džio 15-osios va­ka­rą bu­tą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bai­so­ga­lo­je, Mai­ro­nio gat­vė­je, nu­siau­bęs gais­ras grei­čiau­siai bu­vo su­kel­tas ty­čia – to­kią iš­va­dą da­ro šį gais­rą ty­rę Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai.

Gais­rų ty­rė­jams pa­de­gi­mo ver­si­ją per­ša tai, kad, ap­žiū­rint pa­tal­pas, skir­tin­go­se vie­to­se ap­tik­ti net ke­tu­ri gais­ro ži­di­niai. Vie­no­se vie­to­se pra­si­dė­jęs gais­ras ne­tru­kus už­slo­po, o ki­tur ug­nis šo­ko ir ėmė nai­kin­ti pa­tal­pas bei jo­se esan­tį tur­tą.

Gais­ro me­tu ap­de­gė kam­ba­rių sie­nos ir lu­bos, bal­dai, bui­ti­nė tech­ni­ka, įvai­rūs na­mų apy­vo­kos daik­tai, iš­du­žo ir bu­vo su­ga­din­ti bu­to plas­ti­ki­niai lan­gai.

Pir­ma­me aukš­te esan­čia­me bu­te šiuo me­tu nie­kas ne­gy­ve­no – jį pri­žiū­ri į Ang­li­ją šiuo me­tu iš­vy­ku­sios sa­vi­nin­kės gi­mi­nai­tis. Ug­nia­ge­sių pa­pra­šy­tas įleis­ti į de­gan­tį bu­tą, vy­ras pa­ty­rė šo­ką.

Elekt­ra bu­te, iš­vy­kus šei­mi­nin­kei, bu­vo iš­jung­ta, tad ver­si­ja, kad ug­nis ga­lė­jo įsi­žieb­ti dėl elekt­ros įran­gos ge­di­mo ka­te­go­riš­kai at­me­ta­ma.

Plė­ši­mo žy­mių, tei­gia­ma, nė­ra: du­rys neišp­lėš­tos, lan­gai neiš­dauž­ti ir nea­ti­da­ry­ti. Per­ša­si iš­va­da, kad kaž­kas pa­te­ko į bu­tą tu­rė­da­mas rak­tą, su­kė­lė gais­rą ir pa­si­ša­li­no.

Apie ne­lai­mę in­for­muo­ta po­li­ci­ja. Pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to su­nio­ko­ji­mo.

Ti­ki­ma­si, kad į kai ku­riuos tei­sė­sau­gi­nin­kus do­mi­nan­čius klau­si­mus at­sa­kys penk­ta­die­nį iš už­sie­nio grįž­tan­ti bu­to sa­vi­nin­kė.