Šventes švęskime artimųjų rate

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tė Kor­ne­li­ja Ja­ku­baus­kie­nė, val­gių re­cep­tų kon­kur­so lai­mė­to­ja, džiau­gia­si do­va­na – kny­ga "Esa­me tai, ką val­go­me", ku­rią iš­lei­do lei­dyk­la "Al­ma Lit­te­ra."
Kor­ne­li­ja JA­KU­BAUS­KIE­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mų teis­mo po­sė­džių sek­re­to­rė, re­dak­ci­jos iš­rink­ta lapk­ri­čio mė­ne­sio "Die­nos re­cep­tų" kon­kur­so lai­mė­to­ja – už pa­siū­ly­tą ori­gi­na­lų ža­lią­jį tor­tą.
Nau­juo­sius me­tus ji su vy­ru su­tiks ar­ti­mų­jų ra­te. "Vi­siems lin­kiu kuo dau­giau lai­ko skir­ti sa­vo ar­ti­mie­siems, nes už juos nie­ko bran­ges­nio ne­tu­ri­me", – lin­ki Kor­ne­li­ja.

Lai­mė­jo su Py­ra­gų die­nos tor­tu

Kon­kur­so lai­mė­to­ja ap­do­va­no­ta žy­maus moks­li­nin­ko, ge­ne­ti­ko Val­te­rio Lon­go kny­ga "Esa­me tai, ką val­go­me", ku­rią iš­lei­do lei­dyk­la "Al­ma lit­te­ra".

"Die­nos re­cep­tų" sky­re­ly­je Kor­ne­li­ja pa­si­da­li­jo ža­lio­jo špi­na­tų tor­to, ku­rį šie­met iš­ke­pė Py­ra­gų die­nai, re­cep­tu. Jos ko­le­gos, Šiau­lių rū­mų teis­mo dar­buo­to­jai, sa­ko, jog Kor­ne­li­ja kiek­vie­nais me­tais per Py­ra­gų die­ną juos nu­ste­bi­na tor­tais.

"Man pa­tin­ka sal­dūs ke­pi­niai, ir ma­no vy­ras yra di­de­lis sal­du­my­nų mė­gė­jas", – šyp­so­si kon­kur­so lai­mė­to­ja, kal­bi­na­ma apie po­mė­gį ga­min­ti.

Gim­ta­die­nių, šven­čių pro­go­mis vi­sa­da pa­ti ke­pa tor­tą. "Man tai įpras­ta, nes ir ma­no ma­ma taip da­ro, ir mo­čiu­tė, ku­rią mes va­di­na­me "ba­ba", da­ry­da­vo. Ne­bė­gu į pre­ky­bos cent­rus py­ra­gų ir tor­tų pirk­ti – man įdo­mu vis­ką pa­čiai da­ry­ti."

O vir­tu­vė­je mė­go su­ktis nuo ma­žens: "Kai ma­ma ga­min­da­vo, vi­sa­da bu­vau prie jos pri­li­pu­si".

"Ma­ma yra pa­sa­ko­ju­si, kad vi­sus ke­pi­nius: tor­tus, py­ra­gus, sau­sai­nius kar­tu su ja kep­da­vau, kai dar nė nė­jau į mo­kyk­lą. Tor­tą pa­ti sa­va­ran­kiš­kai gal ko­kių 12 me­tų iš­ke­piau. Sun­ku ir at­si­min­ti, kai tai vy­ko nuo ma­žens ir na­tū­ra­liai", – šyp­so­si pa­šne­ko­vė.

Ne­bė­gu į pre­ky­bos cent­rus py­ra­gų ir tor­tų pirk­ti – man įdo­mu vis­ką pa­čiai da­ry­ti.

Ar imp­ro­vi­zuo­ja ga­min­da­ma?

"Ne­su dar to­kia pa­ty­ru­si ku­li­na­rė, man 27 me­tai ir tik me­tai, kai su vy­ru gy­ve­na­me at­ski­rai nuo tė­vų, to­dėl vi­sa­da ta­riuo­si su ma­ma, kai ko­kia­me re­cep­te no­riu, ką nors keis­ti, – sa­ko Kor­ne­li­ja. – Nors jau­čiu, kad tu­rė­tų bū­ti ge­rai, bet rei­kia ma­mos "už­tvir­ti­ni­mo".

Gal to­dėl nė­ra bu­vę, kad "koks bly­nas bū­tų pri­svi­lęs".

"Neat­si­me­nu, kad kas nors bū­tų nei­šė­ję pa­ga­min­ti, – sa­ko. – Nors kai pa­si­gi­ri, vis­ko ga­li pa­si­tai­ky­ti. Tą ža­lią­jį špi­na­tų tor­tą pir­mą kar­tą ga­mi­nau sa­vo gim­ta­die­niui rug­sė­jį, kai ką re­cep­te pa­kei­čiau ir pa­vy­ko."

Jos žo­džiais, jei­gu "re­cep­tas pa­ti­ko, tai išeis ir pa­ga­min­ti".

Ne­si­ren­ka ypač su­dė­tin­gų, įmant­rių re­cep­tų ar to­kių, ku­rie įdo­mūs, bet "par­duo­tu­vė­je rei­kia­mų pro­duk­tų ne­nu­si­pirk­si".

Kor­ne­li­ja pa­brė­žia, jog jai la­bai svar­bu ir pa­tie­ka­lo es­te­ti­nis vaiz­das.

"Jei­gu prie re­cep­to nė­ra pa­tie­ka­lo nuo­trau­kos, ne­ga­liu įsi­vaiz­duo­ti, kaip jis at­ro­dys, tai to­kio re­cep­to ir ne­si­ren­ku, – sa­ko ji. – Nes­var­bu, kad aš ki­taip de­ko­ruo­siu tor­tą ar py­ra­gą, bet man tu­ri bū­ti pa­teik­tas jo vaiz­das."

Šven­tės – su ar­ti­mai­siais

Nau­jų­jų me­tų šven­tes jau­na šei­ma su­tiks ar­ti­mų­jų ra­te – pas Kor­ne­li­jos tė­vus. Pas juos sė­do ir prie Kū­čių sta­lo, ir Ka­lė­das šven­tė.

"Ma­no tė­vai gy­ve­na ša­lia, se­sės šei­ma taip pat – to­je pa­čio­je gat­vė­je – mes vi­si kar­tu su­si­ren­ka­me šven­čių švęs­ti, – pa­si­da­li­ja šei­mos tra­di­ci­ja. – Ir šven­čių sta­lą ruo­šia­me vi­si bend­rai: ir ma­ma, ir tė­tis, ir se­sė, ir aš – vie­nas vie­ną pa­tie­ka­lą, ki­tas – ki­tą. Kai ne vie­nas vargs­ti, vis­kas la­bai grei­tai pa­da­ro­ma. Tuo pa­čiu sma­giai pa­bend­rau­ja­me ir rū­pi­mus klau­si­mus ap­ta­ria­me."

Nau­ja­me­čių šven­čių pro­ga Kor­ne­li­ja lin­ki vi­siems kuo dau­giau lai­ko pra­leis­ti ar­ti­mų­jų ra­te.

"Kuo dau­giau dė­me­sio skir­ki­me sa­vo ar­ti­miems bran­giems žmo­nėms, kad ne­rei­kė­tų gai­lė­tis, jog kaž­ko lai­ku ne­pa­da­rė­me, da­lin­ki­mės ši­lu­ma ir mei­le, – sa­ko jau­na mo­te­ris. – Ne kas­dien su jais su­si­tin­ka­me. Ne kas­dien ma­to­mės su tė­vais, mo­čiu­tė­mis, se­ne­liais, o jie lau­kia ir mū­sų skam­bu­čio, ir ži­nu­tės, ir su­si­ti­ki­mo bent pus­va­lan­džiui. O už juos juk nie­ko bran­ges­nio ne­tu­ri­me."

Šven­ti­niam sta­lui Kor­ne­li­ja siū­lo pa­čios iš­ban­dy­tą "Na­po­leo­no" tor­tą, ku­ris pa­ga­mi­na­mas per 30 mi­nu­čių.

Grei­tas "Na­po­leo­nas"

Rei­kės: 1 pa­ke­lio šal­dy­tos sluoks­niuo­tos be­mie­lės teš­los.

Kre­mui: 200 ml grie­ti­nė­lės, 4 kiau­ši­nių, 0,5 stik­li­nės mil­tų, 1 šaukš­to krak­mo­lo, 0,5 stik­li­nės cuk­raus, 2 stik­li­nių pie­no, 0,5 šaukš­te­lio va­ni­lės ekst­rak­to.

At­šil­dy­ki­te sluoks­niuo­tą be­mie­lę teš­lą. Lakš­tus at­skir­ki­te, su­dė­ki­te ant ke­pi­mo po­pie­riu­mi už­klo­tų ke­pi­mo skar­dų. Su­ba­dy­ki­te ša­ku­te ir kep­ki­te apie 15 mi­nu­čių iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Kol teš­los lakš­tai ke­pa, pa­ruoš­ki­te kre­mą per­tep­ti.

Ats­kir­ki­te kiau­ši­nio try­nius ir bal­ty­mus. Try­nius iš­su­ki­te su cuk­ru­mi iki bal­tu­mo. Su­dė­ki­te mil­tus, krak­mo­lą, įpil­ki­te va­ni­lės ekst­rak­to ir vėl ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Mai­šy­da­mi lė­tai su­pil­ki­te karš­tą pie­ną ir kai­tin­ki­te (bet ne­leis­ki­te už­vir­ti), kol su­tirš­tės. Ne­pa­mirš­ki­te nuo­lat mai­šy­ti. Pa­lau­ki­te, kol at­vės, ir su­mai­šy­ki­te su plak­ta grie­ti­nė­le.

Pa­lau­ki­te, kol lakš­tai at­vės. Vie­ną lakš­tą su­trin­ki­te į tru­pi­nius.

Lakš­tus ap­tep­ki­te kre­mu ir su­dė­ki­te vie­nas ant ki­to. Li­ku­siu kre­mu ap­tep­ki­te tor­tą ir api­bars­ty­ki­te tru­pi­niais. Pa­puoš­ki­te uo­go­mis.

Gra­žios Nau­jų me­tų šven­tės!