Smagu ugdyti smaguriukus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tė Ra­sa Sma­gu­raus­kie­nė re­dak­ci­jos iš­rink­ta ori­gi­na­liau­sio re­cep­to kon­kur­so lai­mė­to­ja ir ap­do­va­no­ta "Al­ma Lit­te­ra" lei­dyk­los iš­leis­ta kny­ga.
Ra­sa SMA­GU­RAUS­KIE­NĖ, Šiau­lių me­nų mo­kyk­los tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja, lai­mė­jo "Šiau­lių kraš­to" spa­lio mė­ne­sio ge­riau­sio "Die­nos re­cep­to" kon­kur­są ir ap­do­va­no­ta kny­ga.
Po­nia Ra­sa šyp­so­si, jog jos pa­var­dė ati­tin­ka ir po­mė­gį, ir pro­fe­si­ją – ji mo­ko vai­kus ku­li­na­ri­jos ir kon­di­te­ri­jos pa­slap­čių.

Vai­kus rei­kia leis­ti į vir­tu­vę

R. Sma­gu­raus­kie­nė ap­do­va­no­ta "Al­ma Lit­te­ra" lei­dyk­los iš­leis­ta To­mos Dve­ly­tės ir Ind­rės Ka­zė­nai­tės kny­ga "Val­gy­ti ne­ga­li­ma su­si­lai­ky­ti."

Kon­kur­so lai­mė­to­ja pa­si­džiau­gia­si įteik­ta do­va­na, ku­rią pel­nė už pa­siū­ly­tą ori­gi­na­laus tor­to "Vyš­nių šo­kis" re­cep­tą.

Kai pa­si­do­mi­me, kur pa­ti int­ri­guo­jan­čia­me kny­gos pa­va­di­ni­me dė­tų kab­le­lį, su­dė­lio­ja taip: "Val­gy­ti, ne­ga­li­ma su­si­lai­ky­ti".

"Val­gis tei­kia ir džiaugs­mo,– ar­gu­men­tuo­ja po­nia Ra­sa.

Nes­le­pia, jog mėgs­ta ir ce­pe­li­nus. Šei­mai tor­tus, sau­sai­nius tik pa­ti ke­pa. "Ma­no vy­ras kar­tais ma­ne net pa­ra­gi­na: "O šį mė­ne­sį tor­to dar ne­val­gė­me."

Pa­sa­ko­ja, jog nuo vai­kys­tės mėgs­ta val­gius ga­min­ti.

"Ma­ma leis­da­vo man dirb­ti vir­tu­vė­je, tik pa­grin­di­nė są­ly­ga bu­vo – po dar­bo su­si­tvar­ky­ti, – pri­si­me­na. – Ma­ma iki šiol juo­kia­si, kad obuo­lių sau­sai­niams teš­lą juos­te­lė­mis pjaus­ty­da­vau su li­niuo­te. Ir da­bar li­niuo­tė yra pa­grin­di­nis įran­kis."

"Tė­vai da­ro klai­dą, kai ne­lei­džia vai­kui su­ktis vir­tu­vė­je, lai­ky­da­mi, kad jis tam per ma­žas, – sa­ko pa­šne­ko­vė. – Mo­ky­ma­sis ga­min­ti val­gį ska­ti­na vai­kų kū­ry­biš­ku­mą, fan­ta­zi­ją."

Pa­ti yra tri­jų vai­kų ma­ma. Vy­riau­sia­jai duk­rai try­li­ka, o sū­nūs – aš­tuo­ne­rių ir še­še­rių me­tų. Vi­siems trims lei­džia iš­ban­dy­ti sa­ve vir­tu­vė­je, jei­gu tik jie to­kio no­ro tu­ri.

Pab­rė­žia, jog vai­kams rei­kia leis­ti eks­pe­ri­men­tuo­ti, o mo­ky­ti – per žai­di­mą.

Sma­gu su sma­gu­riu­kais

Šiau­lių me­nų mo­kyk­lo­je R. Sma­gu­raus­kie­nė ve­da ku­li­na­ri­jos ir kon­di­te­ri­jos bū­re­lį, ku­rį lan­ko penkiamečiai–septynmečiai vai­kai.

"Iš pra­džių, ma­niau, kad tik 12 vai­kų su­rink­sim – vie­nai gru­pei, o su­rin­kom net ke­tu­rias gru­pes – iš vi­so bū­re­lį lan­ko 57 vai­kai", – pa­si­da­li­ja mo­ky­to­ja.

Sa­vo ug­dy­ti­nius ji su­pa­žin­di­na su kon­di­te­ri­jos ir ku­li­na­ri­jos ypa­tu­mais, mo­ko pa­si­ga­min­ti įvai­rių ska­nės­tų, pa­tie­ka­lų ir sau, ir įvai­rioms šven­tėms.

Pa­ti­ki­na, jog ma­ža­me­čiams vai­kams mais­to ga­mi­ni­mo pro­ce­sas yra įdo­mus, kai vyks­ta per žai­di­mą, kai jie užim­ti įvai­ria veik­la. Ug­dy­ti­nius mo­ko ir puoš­ti pa­tie­ka­lus, ir de­ko­ruo­ti sta­lą. Ka­lė­doms, pa­vyz­džiui, iš ser­vė­tė­lių jau lanks­tė eg­lu­tes, iš ma­nų kruo­pų da­rys pus­nis, iš gu­mi­nu­kų ga­mins se­nius be­sme­ge­nius, da­rys nykš­tu­kus.

Ku­li­na­ri­jos-kon­di­te­ri­jos bū­re­liui pa­va­di­ni­mas pa­rink­tas ne bet koks: "Sma­gu su sma­gu­riu­ku" – aso­ci­juo­ja­si ir su mo­ky­to­jos pa­var­de.

Po­nia Ra­sa šyp­so­si, jog vy­ro pa­var­dė, ku­rią pa­si­rin­ko iš­te­kė­ju­si, tin­ka jai ir pa­gal pro­fe­si­ją.

Su­jun­gė dvi pro­fe­si­jas

Tik ku­li­na­ri­jos po­mė­gis pro­fe­si­ja vir­to ne iš kar­to.

"Aš esu pe­da­go­gė, bai­giau so­cia­li­nio pe­da­go­go ba­ka­lau­ro stu­di­jas ir vai­kų tei­sių ap­sau­gos ma­gist­ro stu­di­jas, – pa­sa­ko­ja. – Kol au­gi­nau vai­kus, dar la­biau ku­li­na­ri­ja su­si­do­mė­jau, o ka­dan­gi ne­ga­lė­jau nu­sė­dė­ti vie­to­je, tad bai­giau ir kon­di­te­ri­jos stu­di­jų pro­gra­mą Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riu­je."

Šios dvi pro­fe­si­jos pra­ver­tė, kai po vai­kų au­gi­ni­mo rei­kė­jo su­grįž­ti į dar­bo rin­ką.

"Sun­ku bu­vo ras­ti dar­bo, darb­da­viai iš­girs­ta, kad tu­ri tris vai­kus, ir ne­no­ri priim­ti, esą vai­kai vis sirgs, ne­ga­lė­si dirb­si. Ta­da ir su­mąs­čiau, ko­dėl abie­jų pro­fe­si­jų ne­ga­lė­čiau su­jung­ti ir už­siim­ti ku­li­na­ri­jos-kon­di­te­ri­jos edu­ka­ci­ja, pa­mo­ko­mis, – pri­si­me­na. – Taip ir pa­da­riau – nuo ka­lė­di­nių me­duo­lių ke­pi­mo pa­mo­kų pra­dė­jau ir jau penk­ti me­tai dir­bu sa­vo ma­lo­nu­mui. Mo­kau ir vai­kus, ir ve­du suau­gu­siems edu­ka­ci­nę pro­gra­mą – tu­riu sa­vo įran­gą ir va­žiuo­ju, kur tik ma­ne kvie­čia."

"Ti­kiuo­si įšok­ti ir į nau­jus "ra­tus" – la­bai no­rė­čiau at­si­da­ry­ti ir sa­vo ke­pyk­lė­lę", – pa­si­da­li­ja sva­jo­ne veik­li mo­te­ris.

O ar­tė­jant Ka­lė­doms mū­sų skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti dar vie­ną sa­vo re­cep­tą.

As­me­ni­nė nuo­tr.
Po­nia Ra­sa štai taip de­ko­ruo­ja sa­vo me­duo­lius.
Ka­lė­di­niai me­duo­liai

Rei­kės: 2 kiau­ši­nių,150 g cuk­raus, 100 g grie­ti­nės, 100 g svies­to, 100 g na­tū­ra­laus me­daus, apie 500 g mil­tų, 1/2 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių, 1/2 šaukš­te­lio me­duo­li­nių prie­sko­nių.

Van­dens vo­ne­lė­je iš­tir­pi­na­me svies­tą ir me­dų.

Į vie­ną in­dą su­de­da­me vi­sus aukš­čiau iš­var­din­tus pro­duk­tus. Mil­tų de­da­me apie 300 g. Su­pi­la­me iš­tir­pu­sį me­dų ir svies­tą į in­dą su pro­duk­tais.

Iš­min­ko­me teš­lą, jei teš­la lim­pa prie ran­kų, įbe­ria­me dar šiek tiek mil­tų. Teš­lą įde­da­me į šal­dy­tu­vą nak­čiai.

Ko­čio­ja­me teš­lą 0,5– 0,3 mi­li­met­ro sto­rio lakš­tais, spau­džia­me įvai­rio­mis for­me­lė­mis me­duo­lius.

Ke­pa­me 180 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je, 7 mi­nu­tes.

Dar karš­tus me­duo­lius su­de­da­me į dė­žu­tę ir už­den­gia­me, at­vės­ti. De­ko­ruo­ja­me pa­gal sa­vo fan­ta­zi­ją.

Ska­naus!