Sudegė gyvenamasis namas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ug­nis su­nio­ko­jo šiau­lie­čio na­mą. Tei­gia­ma, kad čia mėg­da­vo lan­ky­tis aso­cia­lų gy­ve­ni­mą gy­ve­nan­tys as­me­nys.
Pir­ma­die­nio po­pie­tę Šiau­liuo­se, Ie­vų gat­vė­je, su­pleš­kė­jo gy­ve­na­ma­sis na­mas.

Apie iš 27-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo kam­ba­rio sklin­dan­čius dū­mus ir lieps­ną pir­mas pa­ste­bė­jo ir ug­nia­ge­sius in­for­ma­vo ar­ti­miau­sias kai­my­nas.

At­vy­kus gel­bė­to­jams, me­di­nio dviaukš­čio sta­ti­nio sto­gas de­gė at­vi­ra lieps­na.

Gais­ro me­tu su­de­gė na­mo sto­gas, iš­de­gė vi­sas ant­ras aukš­tas, su­nio­ko­ti pir­ma­me aukš­te bu­vę na­mų apy­vo­kos daik­tai.

Pir­mi­nė­mis gais­rų ty­rė­jų iš­va­do­mis, šis gais­ras ki­lo dėl ga­li­mo neat­sar­gaus el­ge­sio. Spė­ji­mas, kad ug­nis ga­lė­jo įsi­žieb­ti dėl ne­tvar­kin­gos elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos at­mes­tas – na­mo šei­mi­nin­kas jau apie me­tus ne­tu­rė­jo nei elekt­ros, nei du­jų, ku­rių tie­ki­mas dėl ne­mo­ku­mo bu­vo iš­jung­tas.

Kai­my­nai sa­ko, kad na­me gy­ve­nęs vy­ras ne­bu­vo tvar­kin­gas – čia daž­nos bū­da­vo iš­ger­tu­vės, ne­re­tai lan­ky­da­vo­si aso­cia­lūs as­me­nys. Ga­li bū­ti, kad gir­tau­ja­ma ga­lė­jo bū­ti ir gais­ro die­ną. Gal­būt kaž­ku­ris iš su­gė­ro­vų kam­ba­ry­je nu­me­tė neuž­ge­sin­tą nuo­rū­ką, gal­būt neat­sa­kin­gai pa­nau­do­jo ki­tą ug­nies šal­ti­nį.

Ga­li­mos ty­či­nės vei­kos – pa­de­gi­mo – ty­rė­jai ne­nus­ta­tė..