Stalo teniso veteranai iškovojo 13 medalių

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Ant vie­ne­tų var­žy­bų pri­zi­nin­kų pa­ky­los du šiau­lie­čiai – Ro­lan­das Na­vic­kas (kai­rė­je) ir Arū­nas Ben­do­ra­vi­čius (cent­re).
Bir­že­lio 7–9 die­no­mis Prie­nų spor­to rū­muo­se vy­ko 45-asis Lie­tu­vos ve­te­ra­nų sta­lo te­ni­so čem­pio­na­tas. Ja­me var­žė­si ir pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių STA "Rū­dė" na­riai, iš­ko­vo­ję 13 me­da­lių.

Var­žy­bos vy­ko prie 20 sta­lų at­ski­ro­se am­žiaus gru­pė­se.

50–54 me­tų gru­pė­je nu­ga­lė­jo Arū­nas Ben­do­ra­vi­čius, fi­na­le įvei­kęs ki­tą šiau­lie­tį Ro­lan­dą Na­vic­ką, ku­ris pel­nė si­dab­ro me­da­lį. Žais­da­mi po­ro­je dve­je­tų var­žy­bo­se šiau­lie­čiai ta­po nu­ga­lė­to­jais.

Auk­so me­da­lį R. Na­vic­kas pel­nė ir žais­da­mas miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se su bu­vu­sia šiau­lie­te Li­gi­ta Vė­lie­ne. A. Ben­do­ra­vi­čius po­ro­je su sta­lo te­ni­si­nin­ke iš Kau­no pel­nė bron­zą.

70–74 me­tų am­žiaus gru­pė­je auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo Vy­dū­nas Ar­moš­ka. Šiau­lie­tis po­ro­je su kau­nie­čiu Ge­na­di­ju­mi Deg­te­rio­vu pel­nė si­dab­ro me­da­lius. Miš­rių dve­je­tų var­žy­bo­se V. Ar­moš­ka su šiau­lie­te Onu­te Či­bir­kie­ne pel­nė bron­zos me­da­lius.

To­je pa­čio­je gru­pė­je mo­te­rų dve­je­tų var­žy­bo­se O. Či­bir­kie­nė pel­nė auk­so me­da­lį, žais­da­ma su vil­nie­te Al­do­na Žvi­nie­ne, o vie­ne­tų var­žy­bo­se šiau­lie­tė iš­ko­vo­jo bron­zą.

Vy­rų 75–79 me­tų gru­pė­je bron­zos me­da­lį pel­nė daug­kar­ti­nis čem­pio­nas Juo­zas Mar­ke­vi­čius.

"Prie­nuo­se, ku­rie tu­ri la­bai gi­lias sta­lo te­ni­so tra­di­ci­jas, čem­pio­na­tas bu­vo pui­kiai or­ga­ni­zuo­tas", – džiau­gė­si klu­bo pre­zi­den­tas A. Ben­do­ra­vi­čius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.