Dėl taurių tenisininkai varžėsi devynis mėnesius

Arū­no DYG­LIO nuo­tr.
Iš Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vų ge­riau­siai žai­dė An­ta­nas Bu­džius, pel­nęs tre­čią­ją vie­tą.

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je vy­ku­sias UAB "Nek­tur" tau­rės sta­lo te­ni­so var­žy­bas su­da­rė de­vy­ni tu­rai – po kar­tą kas mė­ne­sį nuo praė­ju­sių me­tų ru­dens.

Rung­ty­niau­ti ga­lė­jo vy­rai, ku­rie pa­gal Lie­tu­vos sta­lo te­ni­so aso­cia­ci­jos rei­tin­ga­vi­mą yra to­liau ne­gu 600 vie­to­je ar­ba vi­sai nė­ra rei­tin­go są­ra­šuo­se.

Su­si­da­rė 64 spor­ti­nin­kai, tarp ku­rių dau­giau kaip pu­sė – Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vai, ki­ti iš Jo­niš­kio, Kur­šė­nų, Šiau­lių ir Ža­ga­rės. Vy­riau­sias da­ly­vis – 72 me­tų.

Nu­ga­lė­to­ju ta­po Šiau­lių at­sto­vas G. Gu­dai­tis, ant­rą­ją vie­tą pel­nė V. Cha­ki­mo­vas iš Ža­ga­rės, tre­čias – A. Bu­džius, gy­ve­nan­tis Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je. Jie ap­do­va­no­ti "Nek­tur" tau­rė­mis.

Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro įsteig­tas pri­zas ge­riau­siai žai­du­siam moks­lei­viui ati­te­ko A. Nor­bu­tui iš Ki­vy­lių, ku­ris pel­nė penk­tą vie­tą.

Šeš­tas li­kęs V. Go­li­ko­vas iš Nau­jo­sios Ak­me­nės ap­do­va­no­tas spe­cia­liu pri­zu kaip sėk­min­gai var­žę­sis vie­nas iš vy­riau­sių da­ly­vių.

Į fi­na­li­nin­kų še­šio­lik­tu­ką pa­te­ko var­žy­boms pri­zus sky­ręs UAB "Nek­tur" va­do­vas A. Gu­gi­nis.

Var­žy­bas or­ga­ni­za­vo Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro sta­lo te­ni­so mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas K. Ba­raus­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.