Joniškietė universitetų sporto žaidynėse pelnė bronzą

Ro­mual­do Franc­kai­čio ar­chy­vo nuotr.
Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė (ant­ra iš de­ši­nės) sta­lo te­ni­so ko­man­dų var­žy­bo­se kar­tu su Jo­gai­le Ru­dzins­kai­te (pir­ma iš kai­rės) ir Do­mi­ny­ka Bu­lo­tai­te, va­do­vau­ja­mos Vy­kin­to Bo­gu­šo, iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lius.
Kau­ne vy­ku­sio­se SELL (Suo­mi­jos, Es­ti­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos) stu­den­tų spor­to žai­dy­nė­se, ku­rios yra vie­nos iš di­džiau­sių Uni­ver­si­te­tų spor­to žai­dy­nių Bal­ti­jos ša­ly­se ir Suo­mi­jo­je, jo­niš­kie­tė te­ni­si­nin­kė Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo bron­zos me­da­lį.

Stu­den­tai var­žė­si 11-oje spor­to ša­kų. Kau­no Spor­to uni­ver­si­te­te stu­di­juo­jan­ti jo­niš­kie­tė Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė sta­lo te­ni­so ko­man­dų var­žy­bo­se kar­tu su Jo­gai­le Ru­dzins­kai­te ir Do­mi­ny­ka Bu­lo­tai­te iš­ko­vo­jo III-ią­ją vie­tą ir pel­nė bron­zos me­da­lį.

As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se J. Rim­ke­vi­čiū­tė pa­si­da­li­no penkta–aštunta vie­to­mis. Ke­lią link ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los su­stab­dė ki­nie­tė, žai­dy­nių čem­pio­nė Rui Chen Gao, įvei­ku­si jo­niš­kie­tę re­zul­ta­tu 3:0.

Ki­ni­jos at­sto­vai „su­si­šla­vė“ be­veik vi­sus me­da­lius: ko­man­dų var­žy­bo­se vy­rų ir mo­te­rų rink­ti­nės pel­nė auk­są, mo­te­rų vie­ne­tuo­se jos užė­mė vi­są pa­ky­lą, o vy­rai tik tre­čią vie­tą pa­li­ko lie­tu­viams.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.