Iš žaidynių – su 12 medalių

Spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" nuo­tr.
Iš Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių ir jau­ni­mo žai­dy­nių šiau­lie­čiai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rių Re­na­to Di­jo­ko (de­ši­nė­je) ir Jo­no Kem­zu­ros (kai­rė­je), par­si­ve­žė di­de­lį krai­tį me­da­lių.
Iš Kel­mė­je vy­ku­sių Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių jau­nu­čių ir jau­ni­mo žai­dy­nių šiau­lie­čiai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rių Re­na­to Di­jo­ko ir Jo­no Kem­zu­ros, par­si­ve­žė di­de­lį krai­tį me­da­lių.

Jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je pir­mą­sias vie­tas lai­mė­jo Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Gvi­das Jo­vai­ša, run­gę­sis svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 70 ki­log­ra­mų, ir bu­vęs gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Ug­nius Si­ma­naus­kis, ku­ris ka­ra­lia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 79 ki­log­ra­mų. Ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Ta­das Bor­di­nas, ko­vo­jęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 61 ki­log­ra­mų. Tre­čią­ją vie­tą svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 79 ki­log­ra­mų lai­mė­jo Ais­tis Di­jo­kas.

Jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je ge­riau­siai se­kė­si sun­kaus svo­rio im­ty­ni­nin­kui Do­man­tui Lo­pa­to­vui, ku­ris tik fi­na­le nu­si­lei­do di­des­nę var­žy­bų pa­tir­tį tu­rin­čiam kel­miš­kiui Jus­tui Mi­liaus­kui.

Tre­čią­sias vie­tas lai­mė­jo Ar­man­das Poš­kus (iki 38 kg), Vi­das Mar­cin­kus (iki 62 kg), Ar­nas Lin­ke­vi­čius (iki 62 kg), No­jus Di­jo­kas (iki 68 kg), Pet­ras Ul­či­nas (iki 68 kg), Jo­nas Vyš­niaus­kas (iki 85 kg) ir Lu­kas Bal­sai­tis (per 85 kg).

Ma­ža­ja­me fi­na­le ko­vo­jo net 12 jau­nų­jų spor­ti­nin­kų, ta­čiau nuo še­šių šiau­lie­čių sėk­mė nu­si­su­ko ir te­ko ten­kin­tis penk­to­sio­mis vie­to­mis.

"Bu­vo įdo­mu ste­bė­ti sun­kias­vo­rių ma­čą, kur klai­pė­die­tis, sve­rian­tis be­veik 150 ki­log­ra­mų, rung­ty­nia­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 85 ki­log­ra­mus, kai ki­ti to svo­rio im­ty­ni­nin­kai net ne­svė­rė 100 ki­log­ra­mų, taip pat ir šiau­lie­čiai, ku­rie įvei­kė Klai­pė­dos ga­liū­ną. Ko­va bu­vo įspū­din­ga, sa­lė tie­siog ūžė", – įspū­džiais iš žai­dy­nių da­li­jo­si tre­ne­ris J. Kem­zu­ra.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.