Visi imtynininkai grįžo su apdovanojimais

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys (kai­rė­je) su me­da­lius iš­ko­vo­ju­siais jau­nai­siais spor­ti­nin­kais: Do­vy­du Po­ne­liu, Pau­liu­mi Po­ne­liu, Ar­nu Ab­ro­ma­vi­čiu­mi.
Lapk­ri­čio 9 die­ną Šiau­liuo­se su­reng­to­se Lie­tu­vos graikų–romėnų im­ty­nių mo­ki­nių jau­nių (gi­mu­sių 2003–2006 me­tais) pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vę trys Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­niai pel­nė me­da­lus – vie­ną si­dab­ro ir du bron­zos.

Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 71 ki­log­ra­mo) iš­ko­vo­jo ant­rą vie­tą. Jis leng­vai įvei­kė du vil­nie­čius ir pa­ne­vė­žie­tį, bet ko­vo­je dėl pir­mo­sios vie­tos pra­lai­mė­jo dviem me­tais vy­res­niam im­ty­ni­nin­kui iš Vil­niaus.

Bro­liai Do­vy­das ir Pau­lius Po­ne­liai (abu run­gė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 80 kgi­log­ra­mų) pel­nė tre­čias vie­tas. Jo­niš­kie­čiai pa­sie­kė po dvi per­ga­les, bet pus­fi­na­liuo­se te­ko pri­pa­žin­ti vil­nie­čių var­žo­vų pra­na­šu­mą. Jo­niš­kio spor­ti­nin­kus tre­ni­ruo­ja Ry­tis Ker­šys.

Iš vi­so šio­se var­žy­bo­se run­gė­si be­veik šim­tas im­ty­ni­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio mies­tų, Ma­ri­jam­po­lės ir Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bių, Jo­niš­kio, Tra­kų, Šiau­lių, Vil­niaus ra­jo­nų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.