Veteranė Venecijoje pelnė antrąja vietą

Leng­vo­sios at­le­ti­kos fe­de­ra­ci­jos nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no leng­vaat­le­tė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė Eu­ro­pos spor­to meist­rų ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo "si­dab­rą" me­ti­mų pen­kia­ko­vės rung­ty­je.
Ita­li­jo­je, Ve­ne­ci­jo­je, vy­ku­sia­me Eu­ro­pos spor­to meist­rų ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no leng­vaat­le­tė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė, iš­ko­vo­ju­si si­dab­ro me­da­lį me­ti­mų pen­kia­ko­vės rung­ty­je.

Čem­pio­na­te, į ku­rį su­va­žia­vo per 5 tūks­tan­čius da­ly­vių, Lie­tu­vai at­sto­va­vo 24 spor­ti­nin­kai, tarp jų – ir Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja, Spor­to klu­bo "Sa­li­kal­nis" pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė, ko­vo­ju­si W65 ve­te­ra­nų gru­pė­je.

Ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je G. Kaz­laus­kie­nė užė­mė IV vie­tą. Pir­ma ta­po pa­sau­lio re­kor­di­nin­kė Mi­hae­la Log­hin (Ru­mu­ni­ja), si­dab­ro me­da­lį pel­nė An­ne Kirs­ti­ne Jen­sen (Da­ni­ja), bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Her­mi­ne Ba­ja­re (Lat­vi­ja).

Daug ge­riau G. Kaz­laus­kie­nei pa­si­se­kė me­ti­mų pen­kia­ko­vės rung­ty­je (kū­jis, ru­tu­lys, dis­kas, ie­tis, trum­pas kū­jis). Čia ji iš­ko­vo­jo Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė užė­mė II vie­tą ir iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį (3564 taš­kai; kū­jis – 24.26, ru­tu­lys – 10.05, dis­kas – 21.77, ie­tis – 18.59, svo­ris – 9.69).

Ant aukš­čiau­sio ap­do­va­no­ji­mų pa­ky­los laip­te­lio šio­je rung­ty­je at­si­sto­jo An­ne Kirs­ti­ne Jen­sen iš Da­ni­jos (4824 taš­kai), tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Iry­na Zo­zu­lia iš Uk­rai­nos (3366 taš­kai).

"La­bai džiau­giuo­si, jog pa­vy­ko tap­ti šios rung­ties pri­zi­nin­ke. Juo la­biau, kad tarp aš­tuo­nių W65 gru­pės da­ly­vių jo­je bu­vau vy­riau­sia, o pa­ti rung­tis iki tol ne­bu­vo ma­no "ark­liu­kas", – re­dak­ci­jai sa­kė iš čem­pio­na­to su me­da­liu su­grį­žu­si leng­vaat­le­tė ve­te­ra­nė.

Lie­tu­viai šia­me čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo 15 me­da­lių: 6 auk­so, 3 si­dab­ro ir 6 bron­zos. Ša­lies ve­te­ra­nų rink­ti­nei ge­riau yra pa­si­se­kę tik Iz­my­re Tur­ki­jo­je 2014 me­tais, kur bu­vo iš­ko­vo­ti 6 auk­so, 4 si­dab­ro ir 6 bron­zos me­da­liai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.