Tritaškių lietų atlaikę "Šiauliai" turnyrą pradėjo pergale

BC "Šiau­liai" nuo­tr.
Eval­das Šau­lys rung­ty­nė­se su "Kur­šiais" bu­vo sun­kiai su­stab­do­mas ir pel­nė 28 taš­kus, taip pat at­ko­vo­jo 3 ka­muo­lius ir at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus.
Ka­ra­liaus Min­dau­go tau­rės (KMT) tur­ny­ro star­te net 14 to­li­mų me­ti­mų pa­tai­kę Pa­lan­gos "Kur­šiai" pa­ga­di­no ner­vus "Šiau­lių" ko­man­dos ger­bė­jams. Per­ga­lę pir­mo­sio­se rung­ty­nė­se šiau­lie­čiai iš­ko­vo­jo tik po at­kak­lios ko­vos 88:81 (15:19, 24:17, 31:25, 18:20).

Pir­ma­ja­me KMT eta­pe "Bet­sa­fe-LKL" ko­man­dos kau­na­si su Na­cio­na­li­nės krep­ši­nio ly­gos (NKL) eki­po­mis bei žai­džia po du ma­čus.

Pa­lan­go­je vy­ku­sią dvi­ko­vą abi ko­man­dos pra­dė­jo žais­da­mos taš­kas į taš­ką. Įpu­sė­jus pir­ma­jam ket­vir­čiui po po­ros sėk­min­gų Ka­ro­lio Sa­pie­gos rei­dų pa­lan­giš­kiai su­ge­bė­jo ne­ženk­liai iš­si­verž­ti į prie­kį – 19:15.

Ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je re­zul­ta­tą po ke­lių mi­nu­čių iš­ly­gi­no "Šiau­lių" le­gio­nie­riaus Ke­vi­no Har­dy dvi­taš­kis, o Be­no Gri­ciū­no ir Eval­do Šau­lio taš­kai jį per­svė­rė. Prieš il­gą­ją per­trau­ką sve­čiai pir­ma­vo 39:36.

Ko­man­doms grį­žus ant par­ke­to, "Šiau­liai" ir vėl ėmė­si ini­cia­ty­vos – ke­tu­ris taš­kus paei­liui pel­nė An­ta­nas Ud­ras, o to­li­mas Akee­mo Wrigh­to šū­vis šiau­lie­čiams lei­do su­si­krau­ti de­vy­nių taš­kų per­sva­rą.

Vis­gi "Kur­šiai" ne­pa­si­da­vė ir le­mia­me ket­vir­ty­je dar ki­bo į ko­vą – įpu­sė­jus kė­li­niui šei­mi­nin­kai de­fi­ci­tą ma­ži­no iki sep­ty­nių taš­kų (61:68).

Tuo­met ini­cia­ty­vos ėmė­si E. Šau­lys, ku­rio du tri­taš­kiai "Šiau­liams" lei­do už­si­tik­rin­ti pir­mą­ją per­ga­lę KMT.

E. Šau­lys rung­ty­nė­se bu­vo sun­kiai su­stab­do­mas ir pel­nė 28 taš­kus, taip pat at­ko­vo­jo 3 ka­muo­lius ir at­li­ko 5 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus. Jo są­skai­to­je – 29 nau­din­gu­mo ba­lai. Be­nas Gri­ciū­nas pri­dė­jo 15, An­ta­nas Ud­ras – 13 (7 atk. kam.), Ke­vi­nas Har­dy – 12 taš­kų (4 rez. per­da­vi­mai).

"Kur­šiams" Ri­man­tas Dau­nys pel­nė 17 taš­kų, Ka­ro­lis Sa­pie­ga – 14, Ai­das Vis­kon­tas – 12, Taut­vy­das Vyš­niaus­kas – 10 taš­kų.

At­sa­ko­mo­sios rung­ty­nės Šiau­liuo­se vyks spa­lio 22 die­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.