Tarp metų laureatų – ir šiauliečiai

So­cia­li­nių tink­lų nuo­tr.
Pir­mą­ją suau­gu­sių­jų rei­tin­go vie­tą pel­nė Eu­ro­pos čem­pio­nė bei pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nė Li­na Kud­ric­kė.
Ma­ri­jam­po­lė­je vy­ko kas­me­ti­niai ge­riau­sių pa­gal 2019 me­tų rei­tin­gą kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so spor­ti­nin­kų, tre­ne­rių bei klu­bų ap­do­va­no­ji­mai. Tarp lau­rea­tų – ir ke­le­tas itin sėk­min­gai per­nai rung­ty­nia­vu­sių šiau­lie­čių.

Pir­mą­sias suau­gu­sių­jų rei­tin­go vie­tas pel­nė Eu­ro­pos čem­pio­nė bei pa­sau­lio vi­ce­čem­pio­nė Li­na Kud­ric­kė (bi­ki­nis, "Fit hou­se", tren. Žy­gin­tas Mi­lius) ir Lie­tu­vos ab­so­liu­tus čem­pio­nas Jus­tas Po­lia­kus (kul­tū­riz­mas, "For­tū­na", tren. Arū­nas Van­dys). Ant­ras – Taut­vy­das Tumb­ro­tas (kla­si­ki­nis kul­tū­riz­mas, "For­tū­na", tren. Žil­vi­nas Ky­man­tas), tre­čia – Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­nė Lau­ra Sta­lin­ke­vi­čiū­tė (bi­ki­nis, "Spor­to ko­das", tren. Vi­ta­li­jus Smac­kis). Pas­ta­ro­ji spor­ti­nin­kė, rung­ty­nia­vu­si dar ir jau­ni­mo am­žiaus var­žy­bo­se bei jo­se pel­niu­si pa­sau­lio pir­me­ny­bių bron­zą, jau­ni­mo rei­tin­ge bu­vo ant­ra.

Pir­mas jau­nių rei­tin­ge bu­vo Ka­ro­lis Lin­ke­vi­čius (kla­si­ki­nis kul­tū­riz­mas, "Gy­lys", tren. Vid­man­tas Lu­kys), per­nai ta­pęs pa­sau­lio jau­ni­mo pir­me­ny­bių vi­ce­čem­pio­nu.

Tre­čias tarp tre­ne­rių, ren­gu­sių suau­gu­sius at­le­tus, yra Žy­gin­tas Mi­lius. Du­kart ant­ras rei­tin­ge tarp reng­tų jau­ni­mo bei jau­nių at­le­tų – Vid­man­tas Lu­kys. "For­tū­na" bu­vo tre­čia Klu­bų įskai­to­je.

Nuo 1984 me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mų ge­riau­sių­jų ap­do­va­no­ji­muo­se (nuo 2003-ių­jų – rei­tin­gų) pa­grin­di­nių no­mi­na­ci­jų lau­rea­tais yra ta­pę šie Šiau­lių at­le­tai: Ed­var­das Kry­že­vi­čius (1984), Ro­lan­das Bu­čins­kas (1997 ir 1998), In­ga Ne­ve­raus­kai­tė (2003), Mar­ga­ri­ta Cha­raim (2010), Arū­nas Van­dys (2011), Vik­to­ri­ja Pet­rai­ty­tė (2012 ir 2015), Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (2018).

So­cia­li­nių tink­lų nuo­tr.
Pir­mą­ją suau­gu­sių­jų rei­tin­go vie­tą pel­nė Lie­tu­vos ab­so­liu­tus čem­pio­nas Jus­tas Po­lia­kus.