A. Sireika: "Dabar pamačiau, kad yra ir visokių skystalų"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Po rung­ty­nių su Ute­nos "Ju­ven­tus" An­ta­nas Si­rei­ka jau­tė­si nu­si­vy­lęs: "Ne­pa­žįs­tu ge­rai žai­dė­jų. Da­bar pa­ma­čiau, kad yra ir vi­so­kių skys­ta­lų. Kiek žai­dė­me drau­giš­kų rung­ty­nių, taip ne­bu­vo."
Tre­čia­die­nį "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je nu­si­lei­do Ute­nos "Ju­ven­tus" ko­man­dai 60:86 (14:15, 17:25, 14:21, 15:25) ir pa­ty­rė ant­rą­jį triuš­ki­na­mą pra­lai­mė­ji­mą "Bet­sa­fe-LKL" čem­pio­na­te.

Apy­ly­gė ko­va vy­ko tik pir­ma­ja­me kė­li­ny­je, o prieš di­džią­ją per­trau­ką ute­niš­kiai su­ren­gė spur­tą ir pir­mą sy­kį rung­ty­nė­se nu­to­lo dvi­ženk­liu pra­na­šu­mu – 38:28.

Su­de­rin­ti pra­dė­ju­sio by­rė­ti žai­di­mo "Šiau­lių" tre­ne­rio šta­bui per­trau­kos me­tu ne­pa­vy­ko. Tre­čią kė­li­nį "Ju­ven­tus" pra­dė­jo tar­si iš na­tų ir su­žai­dus 4 mi­nu­tes pir­ma­vo jau 19 taš­kų ato­trū­kiu, šei­mi­nin­kams lei­dę pel­ny­ti vos taš­ką – 51:32.

Ne­di­de­lė vil­tis iš­gel­bė­ti rung­ty­nes gi­mė pa­sku­ti­nio ket­vir­čio pra­džio­je, skir­tu­mui su­ma­žė­jus iki 14 taš­kų, bet ją ne­tru­kus už­ge­si­no praė­ju­sia­me se­zo­ne gel­to­nus marš­ki­nė­lius vil­kė­jęs Ig­nas Vait­kus ir iš vi­so net 6 to­li­mus me­ti­mus dvi­ko­vo­je pa­tai­kęs prieš rung­ty­nes tre­ne­rio An­ta­no Si­rei­kos iš­skir­tas Ma­rius Run­kaus­kas.

"Šiau­liams" Ro­kas Gus­tys pel­nė 12 taš­kų (8 atk. kam.), Eval­das Šau­lys, An­ta­nas Ud­ras ir Kris­tu­pas Že­mai­tis – po 8.

Nu­ga­lė­to­jų gre­to­se la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo 18 taš­kų pel­nęs M. Run­kaus­kas, 17 taš­kų pri­dė­jo Gy­tis Ra­dze­vi­čius (10 atk. kam.), 12 – Ju­lius Ju­ci­kas, 11 – Žy­gi­man­tas Sku­čas.

"Šiau­lių" vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka po rung­ty­nių pri­pa­žino, kad dar daug ko tu­ri iš­mo­ky­ti sa­vo ko­man­dą.

"Tur­būt tai pa­čios blo­giau­sios rung­ty­nės, ko­kias esu ma­tęs. Ne­pa­žįs­tu ge­rai žai­dė­jų. Da­bar pa­ma­čiau, kad yra ir vi­so­kių skys­ta­lų. Kiek žai­dė­me drau­giš­kų rung­ty­nių, taip ne­bu­vo. Kad ir su tuo pa­čiu "Žal­gi­riu". Nes­var­bu, kad skir­tu­mas di­des­nis, bet bu­vo ko­va, bu­vo žai­di­mas, bu­vo draus­mė. Gal­būt pa­gal­vo­jo, kad jei ne "Žal­gi­ris", tai ga­li­ma in­di­vi­dua­liai kaž­ką da­ry­ti. Esu la­bai nu­si­vy­lęs, kad pri­trū­ko pa­da­ry­ti, ką su­si­ta­rėm ir ga­vo­si toks re­zul­ta­tas", – sa­kė tre­ne­ris.

A. Si­rei­ka sa­kė ne­liū­din­tis ir žai­dė­jų ne­si­ruo­šian­tis baus­ti ar šauk­ti ant jų. "Aš tu­riu iš­siaiš­kin­ti, kas yra ne­ge­rai, ką ga­li­ma mes­ti lauk iš žai­di­mo, kad jiems bū­tų aiš­ku, o ne žais­tų kaip pa­puo­la."

Ki­tas rung­ty­nes šiau­lie­čiai žais sve­čiuo­se rug­sė­jo 28 die­ną prieš Pas­va­lio "Pie­no žvaižg­des".

Komentarai

miestietis    Sek, 2019-09-29 / 12:29
Nesuprantu kodėl ta komanda nesivadina- geltonų klounų šou, nes mokesčių mokėtojams kainuoja nemažus pinigus, tai tuomet geriau eiti į atvažiuojančio cirko klounų pasirodymus- mažiau kainuotu miestui ir gėdos mažiau.
miestietis    Sek, 2019-09-29 / 12:39
Sereika po rungtynių sakė, kad tokių rungtynių DAUGIAU nebus, bet kiek supratau, jų nebus ir MAŽIAU.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.