Šiaulių rankininkės – antros

"Du­by­sos" nuo­tr.
Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to I-osios ly­gos čem­pio­na­te Šiau­lių SC "Du­by­sos"-Po­ri­gi­dos" ran­ki­nin­kės iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.
Ko­vo 7–8 die­no­mis vy­ko 2019/2020 m. Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to I-osios ly­gos fi­na­li­nės var­žy­bos.
Pir­mą­ją die­ną ko­man­dos ko­vo­jo dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą. Klai­pė­dos "Vie­su­lo SC-Dra­gū­no" ko­man­da 33:28 nu­ga­lė­jo Kau­no r. "SM-Gar­lia­vą", o Šiau­lių SC "Du­by­sa"-Po­ri­gi­da" 37:28 – Ute­nos DSC ran­ki­nin­kes.

Ko­vo 8-ąją bu­vo žai­džia­mos rung­ty­nės dėl tre­čio­sios vie­tos. Per­ga­lę re­zul­ta­tu 29:27 iš­plė­šė "SM-Gar­lia­va". Ute­niš­kės li­ko ket­vir­tos.

Fi­na­li­nia­me ma­če ti­tu­lą gy­nu­sios klai­pė­die­tės star­ta­vo už­tik­rin­tai ir įpu­sė­jus pir­ma­jam kė­li­niui jau bu­vo prie­ky­je – 11:6. Per li­ku­sį pir­mo­jo kė­li­nio lai­ką šiau­lie­tės su­ge­bė­jo pa­ge­rin­ti sa­vą­jį žai­di­mą ir priar­tė­jo 13:16.

Po per­trau­kos "Du­by­sa-Po­ri­gi­da" po tiks­laus Rū­tos Ab­ra­maus­kai­tės me­ti­mo iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą (17:17), ta­čiau iš­si­verž­ti į prie­kį neįs­ten­gė. Ku­rį lai­ką eki­pos kei­tė­si re­zul­ta­ty­vio­mis ata­ko­mis, kol klai­pė­die­tės su­ren­gė le­mia­mą spur­tą ir pa­di­di­no ato­trū­kį iki 6 įvar­čių – 25:19. Į šį re­gu­lia­raus se­zo­no nu­ga­lė­to­jų spur­tą fi­na­li­nio ket­ver­to šei­mi­nin­kės jau ne­ra­do at­sa­ky­mo. Nors šiau­lie­tėms ma­čo pa­bai­go­je vėl kiek pa­vy­ko priar­tė­ti, ta­čiau "Vie­su­lo SC-Dra­gū­no" eki­pa šven­tė už­tik­rin­tą per­ga­lę – 33:29.

Nu­ga­lė­to­jų gre­to­se re­zul­ta­ty­vu­mu iš­si­sky­rė Beat­ri­čė Ru­sec­kai­tė, pel­niu­si 9 įvar­čius, po 5 kar­tus pa­si­žy­mė­jo Ak­vi­lė Tol­vai­šai­tė ir Va­ne­sa Griš­ma­naus­kai­tė, 4 įvar­čius pri­dė­jo Ug­nė Ka­va­len­kai­tė, 3 – Auš­ra Stro­pu­tė ir Aus­tė­ja Rim­ku­tė, 1 – Ine­sa Griš­ma­naus­kai­tė, Sa­man­ta Klo­vai­tė, Mi­re­ta Rū­ty­tė ir Gre­ta Ma­kovs­ky­tė.

Šiau­lie­tėms 8 pel­nė Li­na Ab­ra­maus­kai­tė, 7 su­rin­ko Lau­ra Tu­mai­tė, po įme­tė 4 Lu­ka Jo­nai­ty­tė ir Dei­man­tė Pup­šy­tė, po 2 – Ri­ta Paukš­tė, Rū­ta Ab­ra­maus­kai­tė, po 1 – Dei­man­tė Lau­ri­na­vi­čiū­tė ir Gab­rie­lė Sut­kie­nė.

Šiau­lių SC "Du­by­sa"-Po­ri­gi­da mo­te­rų ran­ki­nio ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma Bi­rū­tos Vai­tie­kie­nės ir Ri­mu­tės Kve­da­ra­vi­čie­nės, užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Čem­pio­na­te iš vi­so var­žė­si 7 ko­man­dos.

Lie­tu­vos ran­ki­nio fe­de­ra­ci­ja įstei­gė pri­zus 2019/2020 m. se­zo­no ge­riau­sioms Lie­tu­vos ran­ki­nio čem­pio­na­to mo­te­rų I ly­gos žai­dė­joms, po rin­ki­mų ge­riau­sia cent­ro žai­dė­ja pri­pa­žin­ta Li­na Ab­ra­maus­kai­tė (Šiau­lių SC "Du­by­sa"-Po­ri­gi­da).