Šiaulių rankininkams teks pakovoti dėl patekimo į atkrintamąsias

ran­ki­nis.lt nuo­tr.
Šiau­lių SC "Du­by­sa" na­muo­se pra­lai­mė­jo "Kau­no Ąžuo­lo-KTU" ran­ki­nin­kams ir tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je po pir­mo ra­to yra aš­tun­to­je vie­to­je tarp de­vy­nių ko­man­dų.
Šeš­ta­die­nį vy­ko pa­sku­ti­nės Lie­tu­vos ran­ki­nio čem­pio­na­to pir­mo­jo ra­to rung­ty­nės – Šiau­lių SC "Du­by­sa" na­mų aikš­te­lė­je pra­lai­mė­jo "Kau­no Ąžuo­lo-KTU" ran­ki­nin­kams. Rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 29:42 (12:22).

Rung­ty­nių pra­džia aikš­te­lės šei­mi­nin­kams se­kė­si sun­kiai, kė­li­niui neį­pu­sė­jus kau­nie­čiai jau pir­ma­vo 6 įvar­čiais – 3:9. Kė­li­nio lai­kui ei­nant į pa­gai­gą šis skir­tu­mas tik au­go – 5:13, 6:17. Pir­ma­sis kė­li­nys bai­gė­si re­zul­ta­tu 12:22. Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je Kau­no ran­ki­nin­kai ati­to­lo iki 13–15 įvar­čių ir ar­čiau aikš­te­lės šei­mi­nin­kų ne­pri­si­lei­do. To­kiu skir­tu­mu rung­ty­nės ir bai­gė­si – 29:42.

"Prob­le­mos iš­li­ko tos pa­čios, kaip ir rung­ty­nė­se prieš "Vil­nių" – daug pra­leis­tų ka­muo­lių, neap­si­gin­ta nuo grei­to puo­li­mo. Ti­ki­mės ge­res­nio pa­si­ruo­ši­mo ir ko­vos ant­ra­me ra­te", – ne­slė­pė Šiau­lių "SC Du­by­sos" žai­dė­jas Jus­tas Mie­le­nis.

"Pir­ma­me kė­li­ny­je su­žai­dė­me ne­blo­gai. A ntra­ja­me kė­li­ny­je at­si­pa­lai­da­vo­me, lei­do­me žais­ti vi­siems žai­dė­jams, net ir tre­ne­riui. Me­tus už­bai­gė­me per­ga­lin­gai, ta­čiau pir­mą­ją se­zo­no da­lį ver­ti­na­me vi­du­ti­niš­kai", – at­vi­ras bu­vo "Kau­no Ąžuo­lo-KTU" žai­dė­jas Ka­ro­lis Jan­kaus­kas.

Šiau­lių "SC Du­by­sai: Ro­ber­tas Ra­ma­šaus­kas pel­nė 7 įvar­čius, Arū­nas Tri­bė – 6, Ged­vi­nas Jo­cas – 4, Ro­kas Zda­na­vi­čius, Po­vi­las Šal­na ir Ai­va­ras Bud­rys – po 3, Do­man­tas Stri­pei­ka – 2, Jus­tas Mie­le­nis – 1.

RK "Kau­no Ąžuo­lui-KTU" Ša­rū­nas Sa­ka­laus­kas pel­nė 8 įvar­čius, Mar­ty­nas Stumb­ra – 7, Ar­mi­nas Stan­kū­nas, Lu­kas Sut­kus – 6, Vi­lius Juo­zai­tis – 4, Da­rius Ka­ti­nas – 3, Ka­ro­lis Jan­kaus­kas, Ed­vi­nas Bal­čiū­nas, Kris­tu­pas Kru­čas ir Da­rius Ta­lač­ka – po 2.

Už­bai­gus pir­mą­jį ra­tą aki­vaiz­du, kad šį se­zo­ną net ke­lios ko­man­dos ga­li ly­giai var­žy­tis dėl ly­de­rių var­do. Tur­ny­ri­nės len­te­lės vir­šu­je – ga­na ankš­ta.

Pir­mau­ja Klai­pė­dos "Dra­gū­nas", pa­sku­ti­nė­se rung­ty­nė­se iš­si­ver­žęs į prie­kį ir su­rin­kęs 14 taš­kų, ant­ro­je vie­to­je – Vil­niaus VHC "Švie­sa", tu­rin­ti 13 taš­kų. Įkan­din se­ka HC "Vil­nius", Aly­taus "Var­sa-Strong­la­sas" ir RK "Kau­no Ąžuo­las-KTU", ku­rie tu­ri po 10 taš­kų, vie­nu taš­ku at­si­lie­ka Kau­no "Gra­ni­tas-Ka­rys".

Si­tua­ci­ja įdo­mi ir len­te­lės apa­čio­je, kur Pa­ne­vė­žio "KKSC-RSSG-Gri­fas" ir Šiau­lių "SC Du­by­sa" da­li­ja­si po 3 taš­kus. Šios ko­man­dos ant­ra­me ra­te tu­rė­tų dar at­kak­liau ko­vo­ti dėl pa­te­ki­mo į at­krin­ta­mą­sias. Kol kas šį se­zo­ną dar taš­kų ne­tu­ri Ute­nos HC "Ute­na", ta­čiau gal­būt ki­ti me­tai leis per­ga­lės sko­nį pa­jus­ti ir šiai eki­pai.

Kol kas Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­go­je lau­kia ne­ma­ža per­trau­ka – ki­tos Lie­tu­vos klu­bų rung­ty­nės vyks tik sau­sio 15 die­ną. Jei­gu šį lai­ką ko­man­dos iš­nau­dos to­bu­lin­da­mos silp­ną­sias sa­vo žai­di­mo vie­tas, po Nau­jų­jų me­tų gal­būt ran­ki­nio aikš­te­lė­se ga­li­me ti­kė­tis ir staig­me­nų.