Šiaulių rankininkai nusileido kauniečiams

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.
Šiau­lių SC "Du­by­sa" (gel­to­na ap­ran­ga) šia­me se­zo­ne yra lai­mė­ju­si vie­ne­rias rung­ty­nes, tiek pat su­žai­dė ly­gio­sio­mis ir sep­ty­ne­rias pra­lai­mė­jo. Praei­tą sa­vai­tę nu­si­leis­ta Kau­no "Gra­ni­tui-Ka­riui", ku­ris tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je yra penk­to­je vie­to­je.
Po ga­na il­gos per­trau­kos Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­go­je praei­tą tre­čia­die­nį įvy­ko dve­jos rung­ty­nės. HC "Ute­na" na­muo­se pra­lai­mė­jo Vil­niaus HC "Švie­sai" re­zul­ta­tu 25:49 (11:26), o Šiau­liuo­se SC "Du­by­sa" neat­lai­kė Kau­no "Gra­ni­to-Ka­rio" tem­po – rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 21:37 (9:17).

Pir­mo­ji šiau­lie­čių akis­ta­ta su Kau­no ran­ki­nin­kais pra­si­dė­jo ga­na įpras­tai. Pir­mo­je kė­li­nio pu­sė­je ko­man­dos žai­dė apy­ly­gį žai­di­mą, kol sve­čiai iš­si­ver­žė į prie­kį (1:2, 4:5, 5:10). Kė­li­nio ant­ro­je pu­sė­je skir­tu­mas tarp ko­man­dų tik di­dė­jo (7:12, 8:16). Kė­li­nys bai­gė­si aiš­kia Kau­no "Gra­ni­to-Ka­rio" per­sva­ra – 9:17.

Ant­ra­sis kė­li­nys aikš­te­lės šei­mi­nin­kams pra­si­dė­jo skaus­min­gai. Kau­nie­čiai su­žai­dė at­kar­pą 0:8 ir ko­man­das jau sky­rė 15 įvar­čių (10:25). Nors šiau­lie­čiai ir ban­dė su­ma­žin­ti šį skir­tu­mą, ta­čiau ne­sėk­min­gai. Rung­ty­nės bai­gė­si Kau­no "Gra­ni­to-Ka­rio" per­ga­le – 21:37.

"Rung­ty­nes ver­ti­nu pra­stai. Pla­na­vo­me ap­si­gin­ti nuo grei­tų ata­kų ir ne­da­ry­ti per daug klai­dų. Ne­pa­vy­ko nei tas, nei tas. Rei­kia dau­giau svei­kų vy­rų ir tre­ni­ruo­čių", – nu­si­vy­li­mo ne­slė­pė Šiau­lių SC "Du­by­sa" tre­ne­ris Arū­nas Bal­čiū­nas.

Šiau­lių SC "Du­by­sai" To­mas Ba­liu­ta­vi­čius pel­nė 7 įvar­čius, Ro­kas Zda­na­vi­čius – 4, Ro­ber­tas Ra­ma­šaus­kas – 3, Po­vi­las Šal­na ir Arū­nas Tri­bė – po 2, Do­man­tas Stri­pei­ka, Ai­va­ras Bud­rys ir Džiu­gas Sa­lia­mo­ris – po 1.

Kau­no "Gra­ni­tui-Ka­riui" Ka­ro­lis Gri­gas pel­nė 10 įavr­čių, Do­vy­das Kuo­dys – 7, Mo­des­tas Šta­ro­lis – 6, Mar­ty­nas Gied­rai­tis – 3, Ka­ro­lis Damb­raus­kas, Ta­das Bu­čins­kas ir Ma­tas Jur­ke­vi­čius – po 2, Vla­das Tom­ke­vi­čius, Ma­rius Kai­rys ir Sau­lius Vaš­ke­lis – po 1.

Šeš­ta­die­nį vy­ko tre­jos rung­ty­nės. HC "Ute­na" na­muo­se pra­lai­mė­jo Klai­pė­dos "Dra­gū­nui" re­zul­ta­tu 29:49 (16:24), Aly­tu­je "Var­sa-Strong­la­sas" už­tik­rin­tai įvei­kė Pa­ne­vė­žio "KKSC-RSSG-Gri­fą" re­zul­ta­tu 37:22 (22:11). Gar­lia­vo­je "Kau­no Ąžuo­las-KTU" re­zul­ta­tu 36:31 (20:18) įvei­kė HC "Vil­niaus" ko­man­dą.Ly­go­je pir­mau­ja "Dra­gū­nas" (16 taš­kų), ant­ri – "Švie­sa" (15 taš­kų), tre­ti – "Var­sa-Strong­la­sas" (12 taš­kų). Šiau­lie­čiai – prieš­pas­ku­ti­niai, aš­tun­ti (3 taš­kai).