Šiaulių rankininkai nusileido "Dragūnui"

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.
Šiau­lių "Du­by­sa", tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je uži­man­ti 8 vie­tą, na­muo­se nu­si­lei­do tre­čią­ją vie­tą uži­man­čiam Klai­pė­dos "Dra­gū­nui".
Sa­vait­ga­lį su­žais­to­se Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos rung­ty­nė­se Šiau­liuo­se Klai­pė­dos "Dra­gū­nas" sve­čiuo­se įvei­kė Šiau­lių "Du­by­są" re­zul­ta­tu 47:25 (27:14).

Pir­ma­ja­me kė­li­ny­je "Dra­gū­nas" nuo­lat di­di­no sa­vo per­sva­rą ir vie­ną šiau­lie­čių įvar­tį ly­dė­da­vo du Klai­pė­dos ko­man­dos įvar­čiai (6:4, 12:7, 21:13). Kė­li­nį at­kar­pa 5:0 už­bai­gė "Dra­gū­nas" – 27:14.

Ant­ra­sis kė­li­nys uos­ta­mies­čio ko­man­dai taip pat ne­bu­vo per sun­kus. Ko­man­das vi­są lai­ką sky­rė dau­giau nei 15 įvar­čių (32:17, 38:22, 42:25). Rung­ty­nes, kaip ir pir­mą­jį kė­li­nį, "Dra­gū­nas" už­bai­gė at­kar­pa 5:0 ir lai­mė­jo re­zul­ta­tu 47:25.

"Žai­dė­me ne­blo­gai, ta­čiau ne­spė­da­vo­me grįž­ti į gy­ny­bą ir taip lei­do­me "Dra­gū­nui" su­si­krau­ti įvar­čių per­sva­rą. Lai­mė­jo stip­res­nė ko­man­da", – pa­grin­di­nį trū­ku­mą įvar­di­jo Šiau­lių "SC Du­by­sa" tre­ne­ris Ar­tū­ras Stru­pas.

"Bė­go­me, žai­dė­me grei­tą žai­di­mą su grei­to­mis ata­ko­mis ir mums vis­kas pa­vy­ko. Įme­tė­me pa­kan­ka­mai, maž­daug taip ir pla­na­vo­me", – trum­pai pa­ko­men­ta­vo Klai­pė­dos "Dra­gū­no" vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Ar­tū­ras Juš­kė­nas.

Šiau­lių "SC Du­by­sai" Do­na­tas Stri­pei­ka pel­nė 6 įvar­čius, Jus­tas Mie­le­nis ir To­mas Ba­liu­ta­vi­čius – po 5, Ai­va­ras Bud­rys – 4, Arū­nas Tri­bė – 2, Ro­ber­tas Ra­ma­šaus­kas, Ged­vi­nas Jo­cas ir Po­vi­las Šal­na – po 1.

Klai­pė­dos "Dra­gū­nui" Dei­vi­das Vir­baus­kas ir Be­nas But­kus pel­nė po 7 įvar­čius, Gy­tis Šman­taus­kas – 6, Lu­kas Si­mė­nas ir Gab­rie­lius Vir­baus­kas – po 5, Lau­ry­nas Si­mo­na­vi­čius ir Ores­tas Bik­nius – po 4, Ar­vy­das Bu­čius, My­ko­las La­pi­niaus­kas ir To­mas Va­len­tu­ke­vi­čius – po 2, Gin­ta­ras Ci­buls­kis, Ig­nas Sa­vi­čius ir Ed­vi­nas Ai­du­ko­nis – po 1.