Šiaulių rankininkai nepranoko kauniečių

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.
Šiau­lių SC "Du­by­sa" ran­ki­nin­kai iš­vy­ko­je ne­pri­ly­go Kau­no ko­man­dai "Gra­ni­tas-Ka­rys".

Šeš­ta­die­nį su­žais­tos tre­jos Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro rung­ty­nės. Šiau­lių SC "Du­by­sa" 24:31 nu­si­lei­do Kau­no ko­man­dai "Gra­ni­tas-Ka­rys".

Pir­mo­jo kė­li­nio pra­džio­je ko­man­dos de­monst­ra­vo apy­ly­gį žai­di­mą, ta­čiau Kau­no ran­ki­nin­kai pra­dė­jo di­din­ti tem­pą ir grei­tai per­rė­mė žai­di­mo kont­ro­lę (4:4, 7:5, 13:8). Kė­li­nys bai­gė­si už­tik­rin­ta "Gra­ni­to" per­sva­ra 18:10.

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je "Du­by­sa" ban­dė tirp­dy­ti per­sva­rą, ta­čiau ar­čiau 5 įvar­čių ne­priar­tė­jo (19:14, 23:17, 29:22). Rung­ty­nės bai­gė­si kau­nie­čių per­ga­le re­zul­ta­tu 31:24.

"Šis se­zo­nas tik pra­si­dė­jo, tad at­vy­kus be ke­lių pa­grin­di­nių žai­dė­jų kaž­ką sun­ku ir pa­sa­ky­ti. Neb­lo­gai pa­si­ro­dė Ta­das Dap­še­vi­čius. Bet grei­tos prie­ši­nin­kų ata­kos pir­ma­me kė­li­ny­je pa­da­rė sa­vo", – sa­kė SC "Du­by­sa" vy­riau­sia­sis tre­ne­ris Arū­nas Bal­čiū­nas.

"Gra­ni­tui-Ka­riui" Pau­lius Šar­kaus­kas pel­nė 11 įvar­čių, Ma­rius Kai­rys – 5, Sau­lius Vaš­ke­lis – 4, Ta­das Bu­čins­kas – 3, Do­man­tas Lan­da, Ma­rius Gu­dei­ka, Ka­ro­lis Damb­raus­kas ir Pau­lius Zė­rin­gis – po 2.

SC "Du­by­sai" To­mas Ba­liu­ta­vi­čius pel­nė 9 įvar­čius, Ta­das Dap­še­vi­čius – 7, Ai­va­ras Bud­rys ir And­rius Bra­ziu­lis – po 3, Ged­vi­nas Jo­cas ir Ro­kas Zda­na­vi­čius – po 1.

Ki­to­se šeš­ta­die­nio rung­ty­nė­se "Kau­no Ąžuo­las-KTU" sve­čiuo­se įvei­kė HC "Vil­nius" ran­ki­nin­kus re­zul­ta­tu 33:29 (19:16). Vil­niaus HC "Švie­sa" na­mų aikš­te­lė­je be di­des­nio var­go įvei­kė HC "Ute­na" ran­ki­nin­kus re­zul­ta­tu 41:20 (21:9).