"Šiaulių" krepšinio komandoje – du naujokai lietuviai

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių“ ko­man­dą pa­pil­dė Ro­kas Ul­vy­das (kai­rė­je) ir Ais­tis Pi­laus­kas.
"Šiau­lių" vy­rų krep­ši­nio ko­man­dą pa­pil­dė Vil­niaus "Ry­te" rung­ty­nia­vęs įžai­dė­jas Ais­tis Pi­laus­kas ir iš JAV į Lie­tu­vą po stu­di­jų su­grį­žęs aukš­taū­gis Ro­kas Ul­vy­das. Gy­nė­jui pla­nuo­ja­ma su­teik­ti dvi­gu­bą li­cen­ci­ją žais­ti tiek Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je, tiek Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je, tuo tar­pu vi­du­rio puo­lė­jas pa­tir­tį tu­rė­tų kaup­ti ant­ro­je pa­gal pa­jė­gu­mą ša­lies ly­go­je.

21 me­tų am­žiaus 188 cm ūgio A. Pi­laus­kas praė­ju­sia­me se­zo­ne sos­ti­nės klu­be ne­su­lau­kė tre­ne­rių pa­si­ti­kė­ji­mo, per 21 rung­ty­nes aikš­te­lė­je pra­leis­da­mas po kiek dau­giau nei 6 mi­nu­tes jis pel­ny­da­vo po 1,7 taš­ko ir at­lik­da­vo po 0,7 per­da­vi­mo.

Gy­nė­jas at­sto­va­vo Lie­tu­vos U18 jau­ni­mo rink­ti­nei, ku­riai 2015 me­tais pa­dė­jo iš­ko­vo­ti bron­zą Eu­ro­pos čem­pio­na­te, rink­da­mas po 5,3 taš­ko ir po 2,1 kar­to re­zul­ta­ty­viai per­duo­da­mas ka­muo­lį ko­man­dos drau­gams. Taip pat jis rung­ty­nia­vo ir U20 rink­ti­nė­je Eu­ro­pos čem­pio­na­te, kur pel­ny­da­vo po 7,4 taš­ko ir at­lik­da­vo po 2,4 re­zul­ta­ty­vaus per­da­vi­mo per rung­ty­nes.

Bu­vęs Kau­no "Žal­gi­rio" auk­lė­ti­nis 211 cm ūgio 24 me­tų R. Ul­vy­das į Jung­ti­nes Vals­ti­jas iš­vy­ko 2015-ai­siais į Tek­sa­so uni­ver­si­te­tą ir aikš­te­lė­je pa­si­ro­dė vos 6 rung­ty­nė­se. Po me­tų per­si­kė­lęs į Cent­ri­nės Flo­ri­dos uni­ver­si­te­tą, vi­du­rio puo­lė­jas dėl žai­dė­jų mig­ra­ci­jos tai­syk­lių pri­va­lė­jo pra­leis­ti vi­są se­zo­ną.

Tre­čiai­siais me­tais nau­jo­je ko­man­do­je R. Ul­vy­das su­žai­dė 26 rung­ty­nes. Jo­se aikš­tė­je vi­du­ti­niš­kai pra­leis­da­vo po 10,7 mi­nu­tės, pel­ny­da­vo po 2,4 taš­ko ir at­ko­vo­da­vo po 2,3 ka­muo­lio. Prieš pra­si­de­dant pa­sku­ti­niam se­zo­nui krep­ši­nin­kas įsi­vė­lė į konf­lik­tą su kam­ba­rio­ku ir bu­vo nu­ša­lin­tas nuo ko­man­dos.

Pir­mą­sias rung­ty­nes "Bet­sa­fe-LKL" čem­pio­na­te "Šiau­liai" žais rug­sė­jo 22 die­ną na­muo­se prieš čem­pio­ną Kau­no "Žal­gi­rį".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.