Šiaulių imtynininkės pelnė daugiausiai medalių

Sau­lės mies­to at­le­ti­kos klu­bo nuo­tr.
Lie­tu­vos im­ty­nių čem­pio­na­te šiau­lie­tės iš­ko­vo­jo net 13 me­da­lių.
Kau­ne sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me Lie­tu­vos im­ty­nių čem­pio­na­te Šiau­lių im­ty­ni­nin­kės ta­po čem­pio­nė­mis vi­so­se še­šio­se olim­pi­nė­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se ir iš­ko­vo­jo 13 vi­sų tri­jų spal­vų me­da­lių.

Čem­pio­nė­mis ta­po Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 76 kg), Kor­ne­li­ja Zai­ce­vai­tė (iki 68 kg), Ine­ta Dan­tai­tė (iki 62 kg), Lau­ra Sta­ne­ly­tė (iki 57 kg), Ga­bi­ja Di­ly­tė (iki 53 kg) ir Ves­ti­na Da­ni­se­vi­čiū­tė (50 kg).

Vi­ce­čem­pio­nių me­da­lius pel­nė Ka­mi­lė Gau­čai­tė (iki 76 kg) ir Ka­mi­lė Šer­naus­kai­tė (iki 53 kg). Bron­zos me­da­liais pa­si­puo­šė Gre­ta Če­po­ny­tė (iki 76 kg), Gab­rie­lė Di­ly­tė (iki 68 kg), Auk­sė Rut­kaus­kai­tė (iki 62 kg), Ka­ro­li­na Mu­šins­ky­tė (iki 62 kg) ir Emi­ta Da­ni­se­vi­čiū­tė (iki 50 kg).

Spor­ti­nin­kes tre­ni­ruo­ja Tat­sia­na Bok­han, Gai­lu­tė Stoč­kie­nė, Ai­va­ras Ka­se­lis ir And­rius Stoč­kus.