Šiauliečiai svečiuose įveikė "Uteną"

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.
Šiau­lių "SC Du­by­sa" sve­čiuo­se įvei­kė HC "Ute­na". Ko­va ne­bu­vo leng­va nei vie­nai ko­man­dai ir du įtam­pos neat­lai­kę žai­dė­jai bu­vo disk­va­li­fi­kuo­ti.
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ran­ki­nio ly­gos rung­ty­nė­se Šiau­lių "SC Du­by­sa" sve­čiuo­se įvei­kė HC "Ute­na" ran­ki­nin­kus. Rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 33:26 (18:15).

Rung­ty­nė­se iki pat pir­mo kė­li­nio vi­du­rio Ute­nos ran­ki­nin­kai pir­ma­vo ne­žy­mia per­sva­ra ir šiau­lie­čių pa­stan­gos iš­si­verž­ti pir­myn re­zul­ta­tų ne­da­vė. Ta­čiau grei­tai šiau­lie­čiai su­žai­dė at­kar­pą 4:0 ir pe­rė­mė žai­di­mo ini­cia­ty­vą (9:10, 13:10). Kė­li­nys bai­gė­si šiau­lie­čiams pir­mau­jant re­zul­ta­tu 18:15.

Ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je Šiau­lių ko­man­da ban­dė di­din­ti sa­vo per­sva­rą, ta­čiau per daug nea­ti­to­lo (20:16, 23:20). 46-ąją rung­ty­nių mi­nu­tę aikš­te­lės plo­to ne­pa­si­da­li­jo ute­niš­kis Ro­kas Liu­le­vi­čius ir šiau­lie­tis Jus­tas Mie­le­nis – už šiurkš­čius tai­syk­lių pa­žei­di­mus ir ne­spor­tiš­ką el­ge­sį abu žai­dė­jai prieš sa­vo akis iš­vy­do po rau­do­ną kor­te­lę.

Ats­lū­gus įtam­pai "SC Du­by­sa" įsten­gė at­si­plėš­ti 8 įvar­čiais, ta­čiau per­sva­ros neiš­lai­kė ir rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­tau 33:26.

"Rung­ty­nės se­kė­si blo­gai. Ge­rai pra­dė­jo­me, bet vė­liau pa­da­rė­me daug klai­dų. Kly­do­me gy­ny­bo­je, puo­li­me, o vė­liau pra­ra­do­me kon­cent­ra­ci­ją ir var­žo­vų grei­tas puo­li­mas pa­da­rė la­bai di­de­lę įta­ką re­zul­ta­tui", – trum­pai žai­di­mą api­bū­di­no HC "Ute­na" žai­dė­jas And­rius Ka­ti­nas.

"Se­zo­no pra­džio­je rung­ty­nė­se bu­vo la­bai sun­ku, da­bar jau leng­viau. Ei­na­me tin­ka­mu ke­liu. Pa­sie­kė­me per­ga­lę, džiau­gia­mės, bet ko­man­da dar strin­ga gy­ny­bo­je. Pra­leis­ti 26 įvar­čiai yra ga­na daug, bet įmes­ti 33 yra dar ge­riau. Kly­do­me daug, ne­tiks­liai me­tė­me, ne­su­val­dė­me ka­muo­lio. Ta­čiau su­si­kau­pi­mas, ge­ras ap­ši­li­mas ir no­ras lai­mė­ti pa­dė­jo pa­siek­ti per­ga­lę", – ko­man­dos žai­di­mą ir pa­si­ruo­ši­mą re­ziu­ma­vo Šiau­lių SC "Du­by­sa" žai­dė­jas Do­na­tas Stri­pei­ka.

HC "Ute­nai" Arū­nas Ur­bo­nas ir Ro­kas Pals­kys pel­nė po 9 įvar­čius, Ka­ro­lis Ubei­ka – 3, Pi­jus Gim­bu­tis – 2, Do­man­tas Juo­dis, Do­vy­das Vit­kus, Jus­tas Dau­jo­tis – po 1.

Šiau­lių "SC Du­by­sai" To­mas Ba­liu­ta­vi­čius pel­nė 13 įvar­čių, Ai­va­ras Bud­rys – 7, Egi­di­jus Damb­raus­kas – 6, Ta­das Dap­še­vi­čius – 4, Do­na­tas Stri­pei­ka – 2, Ged­vi­nas Jo­cas – 1.

Ar­ti­miau­sios ran­ki­nio ly­gos rung­ty­nės vyks ki­tą šeš­ta­die­nį. Tuo­met Pa­ne­vė­žy­je "Gri­fas" priims Šiau­lių "SC Du­by­są", "Vil­nius" na­mų aikš­te­lė­je su­si­grums su "Ute­na", Klai­pė­dos "Dra­gū­nas" uos­ta­mies­ty­je priims "Kau­no Ąžuo­lą-KTU", o Kau­ne "Gra­ni­tas" su­si­grums su VHC "Švie­sa".