"Šiauliai" rungtyniavo rezultatyviai, bet pralaimėjo

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kams rung­ty­nė­se su "Nep­tū­nu" ga­na taik­liai se­kė­si mes­ti tri­taš­kius, bet klai­pė­die­čiai su­rin­ko dau­giau taš­kų.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kai "Bet­sa­fe-LKL" rung­ty­nė­se sek­ma­die­nį na­muo­se nu­si­lei­do Klai­pė­dos "Nep­tū­nui" re­zul­ta­tu 95:102 (20:26, 21:25, 27:23, 27:28).

Aist­ruo­lius džiu­gi­no taik­lių me­ti­mų gau­sa. Abi eki­pos su­rin­ko net 197 taš­kus, o tri­taš­kius svai­dė pa­vy­dė­ti­nu taik­lu­mu – "Šiau­liai" rea­li­za­vo 53 pro­c. tri­taš­kių (9/17), o klai­pė­die­čiai 47 pro­c. (8/17).

Jau ant­ra­ja­me kė­li­ny­je "Nep­tū­nas", lai­mė­jęs at­kar­pą 8:0, įgi­jo 17 taš­kų pra­na­šu­mą (34:51). Prie to la­biau­siai pri­si­dė­jo Žy­gi­man­tas Ja­na­vi­čius ir Gy­tis Ma­siu­lis. Dar iki per­trau­kos jie su­rin­ko dau­giau nei treč­da­lį vi­sos ko­man­dos taš­kų (21 iš 51).

Tuo me­tu šiau­lie­čiams pir­mo­je ma­čo pu­sė­je ka­muo­liai daž­no­kai sly­do iš ran­kų. Į rū­bi­nę "Šiau­liai" išė­jo su 9 klai­do­mis sta­tis­ti­kos pro­to­ko­le, o la­biau­siai prie to pri­si­dė­jo Au­ri­mas Ur­bo­nas ir Ke­vi­nas Har­dy, pa­da­rę po 2 klai­das.

"Šiau­lių" neiš­gel­bė­jo ir ge­riau­sias Akee­mo Wrigh­to šio se­zo­no pa­si­ro­dy­mas. Jo so­lo šou tre­čia­ja­me kė­li­ny­je grą­ži­no "Šiau­lius" į rung­ty­nes. Ame­ri­kie­tis su­rin­ko 23 taš­kus, at­ko­vo­jo 4 ka­muo­lius, at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus ir su­rin­ko 26 nau­din­gu­mo ba­lus.

A. Wrigh­to dve­jos ge­riau­sios rung­ty­nės šį se­zo­ną bu­vo su­žais­tos bū­tent prieš "Nep­tū­ną".

"Nep­tū­nui" šio­se rung­ty­nė­se dėl trau­mos vis dar ne­ga­lė­jo pa­dė­ti vie­nas ko­man­dos ly­de­rių Dar­ri­nas Dor­sey, o An­ta­nas Si­rei­ka vėl nuo suo­lo ne­pa­kė­lė Kris­tu­po Že­mai­čio. Pa­sak tre­ne­rio, K. Že­mai­tis ne­pa­tei­si­na klu­bo vil­čių ir grei­čiau­siai su juo bus at­si­svei­kin­ta.

"Šiau­liams" taip pat taš­kų pel­nė Jus­tas Fur­ma­na­vi­čius – 16, Eval­das Šau­lys – 14, Ro­kas Gus­tys – 12, Ke­vi­nas Har­dy – 11 (5 rez. per­da­vi­mai).

"Nep­tū­nui" Ta­das Se­de­kers­kis pel­nė 18 taš­kų (8 atk.kam., 22 naud. bal.), Gy­tis Ma­siu­lis – 16, Žy­gi­man­tas Ja­na­vi­čius (4 atk. kam., 9 rez. per­d., 25 naud. bal.) ir To­mas De­li­nin­kai­tis – po 14 taš­kų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.