Sezono starte "Šiauliai" neprilygo Eurolygos komandai

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vie­nas re­zul­ta­ty­viau­sių "Šiau­lių" gre­to­se bu­vo ir Ro­kas Gus­tys.
Ko­ne 4 000 žiū­ro­vų su­si­rin­ko į pir­mą­sias nau­jo­jo "Bet­sa­fe-LKL" se­zo­no rung­ty­nes Šiau­lių are­no­je, ta­čiau "Šiau­liai" tą­dien sa­vo ger­bė­jams pa­do­va­no­jo tik gel­to­nus marš­ki­nė­lius – are­na tie­siog gel­to­na­vo. Čem­pio­no Kau­no "Žal­gi­rio" pra­na­šu­mas bu­vo aki­vaiz­dus – 63:94 (21:29, 16:24, 13:23, 13:18).

Ly­gi ko­va rung­ty­nė­se vy­ko tik pu­sę pir­mo­jo kė­li­nio, vė­liau žal­gi­rie­čiai spur­ta­vo, be at­sa­ko pel­ny­da­mi 10 taš­kų, ir įgi­jo dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą 25:15. Ant­ro­jo ket­vir­čio pra­džio­je tre­ne­riui An­ta­nui Si­rei­kai te­ko pra­šy­ti mi­nu­tės per­trau­kė­lės, nes jo va­do­vau­ja­mos ko­man­dos de­fi­ci­tas išau­go iki 16 taš­kų (24:41). Po jos "Šiau­lių" ko­man­dos žai­di­mas pa­ge­rė­jo, ta­čiau su­grįž­ti į žai­di­mą ne­pa­vy­ko dėl pra­sto pa­tai­ky­mo.

Po per­trau­kos sve­čių pra­na­šu­mas išau­go iki 20 taš­kų (43:63). Tuo tar­pu da­riu­sių klai­das ir iš to­li tra­giš­kai šau­džiu­sių "gel­to­nų­jų" puo­li­mas buk­sa­vo. Per pa­sku­ti­nes 10 mi­nu­čių abi ko­man­dos žai­dė la­biau chao­tiš­ką krep­ši­nį, lauk­da­mos rung­ty­nių pa­bai­gos.

"Šiau­liams" Be­nas Gri­ciū­nas pel­nė 18 taš­kų, Ro­kas Gus­tys – 14 (8 atk. kam.), Kris­tu­pas Že­mai­tis – 9 (4 rez. per­da­vi­mai).

"Žal­gi­riui" Za­chas Le­Day pel­nė 17 taš­kų (2 per. kam.), Joc­kas Lan­da­le – 14, Ed­ga­ras Ula­no­vas (5 atk. kam.), Ma­rius Gri­go­nis, Lu­kas Le­ka­vi­čius (6 rez. per­d.), Tho­mas Wal­kup (2 per. kam.) ir Ni­ge­las Hayes (7 atk. kam.) – po 8.

Ki­tas rung­ty­nes "Šiau­liai" žais rug­sė­jo 25 die­ną na­muo­se su Ute­nos "Ju­ven­tus".

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.