Septyni medaliai parkeliavo į Joniškį

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai su tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu džiau­gia­si lai­mė­tais sep­ty­niais me­da­liais.
Gruo­džio 21 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai Pa­ne­vė­žy­je su­reng­ta­me tarp­tau­ti­nia­me ka­lė­di­nia­me graikų–romėnų im­ty­nių tur­ny­re iš­ko­vo­jo sep­ty­nis me­da­lius. Spor­ti­nin­kus ren­gė tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys.

Tarp jau­niau­sių, gi­mu­sių 2010 me­tais ir jau­nes­nių, pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo Do­mas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 44 ki­log­ra­mų). Jis, sver­da­mas tik 35 ki­log­ra­mus ir bū­da­mas leng­ves­nis už dau­ge­lį ki­tų da­ly­vių, vi­sus var­žo­vus pa­gul­dė ant men­čių.

Tarp vy­res­nių, gi­mu­sių 2008 me­tais, pir­mą vie­tą pel­nė Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 50 ki­log­ra­mų), ku­ris taip pat, kaip ir D. Ab­ro­ma­vi­čius, sa­vo ka­te­go­ri­jo­je bū­da­mas vie­nas leng­ves­nių, 38 ki­log­ra­mų svo­rio, įvei­kė vi­sus prie­ši­nin­kus.

Tris me­da­lius jo­niš­kie­čiai lai­mė­jo, var­žy­da­mie­si tarp 2009 me­tais gi­mu­sių spor­ti­nin­kų. Ig­nas Ža­ba­raus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 50 ki­log­ra­mų) iš­ko­vo­jo ant­rą vie­tą, Pi­jus Au­gus­taus­kas ir Do­mi­ny­kas Ba­liū­nas (abu ko­vė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­se iki 38 ki­log­ra­mų) – tre­čias vie­tas. Tarp jau­nu­čių (gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių) tre­čią vie­tą užė­mė Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 71 ki­log­ra­mo). Tarp jau­ni­mo (gi­mu­sių 2000 me­tais ir jau­nes­nių) ant­rą vie­tą pel­nė Pi­jus Bal­dy­šius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 130 ki­log­ra­mų).

Tur­ny­re iš vi­so var­žė­si 110 im­ty­ni­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Nor­ve­gi­jos.