Rungtynių pabaigoje stabtelėję "Šiauliai" liko be pergalės Pasvalyje

bcsiau­liai.lt
"Šiau­liams" dau­giau­siai taš­kų pel­nė Ke­vi­nas Har­dy.
Šeš­ta­die­nį iš­vy­ko­je "Šiau­lių" krep­ši­nin­kai, rung­ty­nių pra­džio­je pir­ma­vę dvi­ženk­liu skir­tu­mu, pa­bai­go­je stab­te­lė­jo ir dra­ma­tiš­kai 84:89 (34:19, 15:26, 18:14, 17:30) nu­si­lei­do Pas­va­lio "Pie­no žvaigž­dėms".

Sve­čiai nuo sa­vo var­žo­vų bu­vo pa­bė­gę jau pir­ma­ja­me kė­li­ny­je, kai po Au­ri­mo Ur­bo­no tri­taš­kio ir An­ta­no Ud­ro še­šių taš­kų iš ei­lės ko­man­das sky­rė jau 18 taš­kų (34:16).

"Šiau­lių" pra­na­šu­mas bu­vo pa­di­dė­jęs ir iki 20 taš­kų (44:24), ta­čiau pa­sva­lie­čiai pel­nė 11 taš­kų be at­sa­ko ir su­ma­ži­no de­fi­ci­tą iki vien­ženk­lio – 35:44. Sėk­min­gas spur­tas 21:5 lei­do aikš­tės šei­mi­nin­kams prieš il­gą­ją per­trau­ką at­si­lik­ti vos ke­tu­rių taš­kų skir­tu­mu – 45:49.

Nors po per­trau­kos šei­mi­nin­kai jau bu­vo per­svė­rę re­zul­ta­tą sa­vo nau­dai, Ke­vi­no Har­dy ve­da­mi "Šiau­liai" su­ge­bė­jo su­si­grą­žin­ti dvi­ženk­lį pra­na­šu­mą – 65:54.

Li­kus žais­ti mi­nu­tei, pa­sva­lie­čiai po 12 iš ei­lės pel­ny­tų taš­kų su­ma­ži­no sa­vo at­si­li­ki­mą iki mi­ni­mu­mo – 83:84. Ki­to­je aikš­tės pu­sė­je Eval­do Šau­lio to­li­mas me­ti­mas net ne­lie­tė lan­ko. Iš­kart po to Mi­ha La­por­ni­kas smei­gė to­li­mą me­ti­mą ir iš­ve­dė pa­sva­lie­čius į prie­kį – 86:84.

Šiau­lie­čiai po mi­nu­tės per­trau­kė­lės su­kly­do ir ste­buk­lin­gai iš­si­gel­bė­ję pa­sva­lie­čiai iš­ko­vo­jo pir­mą­ją se­zo­no per­ga­lę. Tuo tar­pu šiau­lie­čiai kol kas lie­ka be per­ga­lių.

"Šiau­liams" K. Har­dy (6 atk. kam.), A. Ur­bo­nas (7 atk. kam., 7 rez. per­d.) ir Be­nas Gri­ciū­nas pel­nė po 14 taš­kų, Akee­mas Wrigh­tas – 12, An­ta­nas Ud­ras – 10.

"Pie­no žvaigž­dėms" 23 taš­kus pel­nė Joh­nas Gil­lo­nas, 22 – M. La­por­ni­kas (8 atk. kam.), 10 – Pau­lius Pet­ri­le­vi­čius.

"Šiau­lių" vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka po rung­ty­nių pa­si­džiau­gė, kad ko­man­da žai­dė ge­res­nį krep­ši­nį nei su Ute­nos "Ju­ven­tus" ko­man­da.

"Man svar­biau­sia bu­vo žmo­nes at­gai­vin­ti ir aš tuo džiau­giau­si. Mes tre­čia­me, ket­vir­ta­me kė­li­nu­ke tu­rė­jo­me 12 ar 11 taš­kų per­sva­rą. Va­di­na­si, vy­rai at­si­to­kė­jo, žai­dė, kaip rei­kė­tų žais­ti, įro­dė, kad jie yra vy­rai. Aš tuo džiau­giuos, nes prieš tai bu­vo la­bai nie­kin­gos rung­ty­nės", – sa­kė tre­ne­ris.

Ki­tas rung­ty­nes "Šiau­liai" žais spa­lio 5 die­ną Klai­pė­do­je su "Nep­tū­nu".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.