R. Jonušaitės dublis rungtynėse su "Banga"

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" iš­ko­vo­jo dar vie­ną per­ga­lę Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­go­je ir už­si­tik­ri­no 18-ąjį čem­pio­nių ti­tu­lą.
Ei­li­nę per­ga­lę Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­da.
18-ąjį čem­pio­nių ti­tu­lą jau už­si­tik­ri­nu­sios šiau­lie­tės na­muo­se 4:0 (2:0) nu­ga­lė­jo Gargž­dų "Ban­gos" fut­bo­li­nin­kes, ku­rios dar tu­ri rea­lių šan­sų pa­ko­vo­ti dėl ant­ro­sios vie­tos čem­pio­na­te, o tai gargž­diš­kėms bū­tų is­to­ri­nis pa­sie­ki­mas.

Šio­se rung­ty­nė­se dub­liu pa­si­žy­mė­jo re­zul­ta­ty­viau­sia čem­pio­na­to žai­dė­ja Ri­man­tė Jo­nu­šai­tė ir dar la­biau įtvir­ti­no sa­vo vien­val­dys­tę re­zul­ta­ty­viau­sių žai­dė­jų vir­šū­nė­je. Jau­no­ji "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" puo­lė­ja sa­vo są­skai­to­je jau tu­ri 33 įvar­čius.

Po įvar­tį pel­nė Lo­li­ta Ži­žy­tė ir Han­na Pi­li­pen­ka.

"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" tur­ny­ro len­te­lė­je su 39 taš­kais yra vien­val­dė čem­pio­na­to ly­de­rė, tuo tar­pu ant­ro­je vie­to­je su 25 taš­kais kol kas yra "Ban­ga", ta­čiau pa­sta­ro­ji yra su­žai­du­si dve­jo­mis rung­ty­nė­mis dau­giau už tre­čio­je vie­to­je su 24 taš­kais be­si­ri­kiuo­jan­tį "Kau­no Žal­gi­rį".

Iki čem­pio­na­to pa­bai­gos šiau­lie­tėms dar li­ko tre­jos rung­ty­nės. Ki­tas rung­ty­nes jos vėl žais Kau­ne. Spa­lio 23 die­ną 19 val. NFA sta­dio­ne "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" dar kar­tą iš­mė­gins jė­gas su "Kau­no Žal­gi­rio" vie­nuo­li­ke.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.