"Gintra-Universitetas" turnyre Potsdame užėmė šeštąją vietą

"Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" nuo­tr.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" da­ly­va­vo Vo­kie­ti­jo­je vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re "Tur­bi­ne Hal­len­cup-2020" ir tarp aš­tuo­nių ko­man­dų pel­nė šeš­tą­ją vie­tą.
Vie­ną pa­vyz­din­giau­sių gy­ny­bų "Tur­bi­ne Hal­len­cup-2020" tu­ny­re Vo­kie­ti­jo­je, Pots­da­me, de­monst­ra­vu­si Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" ant­rus me­tus iš ei­lės fi­ni­ša­vo šeš­to­jo­je po­zi­ci­jo­je.

Kuk­lus puo­li­mo ar­se­na­las šiau­lie­tėms ne­lei­do rim­čiau pa­ko­vo­ti dėl aukš­tes­nių vie­tų. Lie­tu­vos čem­pio­nės ant­rą tur­ny­ro die­ną per 4 rung­ty­nes pra­lei­do tik 4 įvar­čius, ta­čiau mū­siš­kių ata­kų ašt­ru­mas šlu­ba­vo, o tai lė­mė, kad te­ko var­žy­tis dėl 5–8 vie­tų.

Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės po at­kak­lios ko­vos 1:0 pa­lau­žė Belg­ra­do "Red Star" fut­bo­li­nin­kes ir tu­rė­jo pro­gą pa­ko­vo­ti dėl 5-osios vie­tos.

Šia­me su­si­ti­ki­me šiau­lie­tėms ke­lią pa­sto­jo Len­ki­jos klu­bas Sos­no­vie­co "Czar­ni". Ko­vin­go­se rung­ty­nė­se ko­man­dos su­žai­dė nu­li­nė­mis ly­gio­sio­mis, o nu­ga­lė­to­ją te­ko aiš­kin­tis 11 met­rų bau­di­nių se­ri­jo­je.

Vis dėl­to jo­je tiks­les­nės bu­vo "Czar­ni" žai­dė­jos, lai­mė­ju­sios se­ri­ją 4:2 ir iš­ko­vo­ju­sios 5-ąją vie­tą.

Int­ri­gos kaip vi­suo­met ne­trū­ko le­mia­mo­se "Tur­bi­ne Hal­len­cup-2020" tur­ny­ro rung­ty­nė­se dėl pa­grin­di­nių ap­do­va­no­ji­mų.

Ko­vo­je dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­ti­ko He­rin­go "For­tu­na" eki­pa iš Da­ni­jos bei Če­ki­jos čem­pio­nė Pra­hos AC "Spar­ta". Pas­ta­ro­sios pa­tir­tis pa­dė­jo iš­lai­ky­ti ra­my­bę svar­biau­siu rung­ty­nių me­tu ir lai­mė­ti ma­čą re­zul­ta­tu 2:1.

Fi­na­le su­si­grū­mė per­ga­les vi­so tur­ny­ro me­tu sky­nu­sios Sankt Pel­te­no "SKN St.Pol­ten" bei Pots­da­mo FFC "Tur­bi­ne". Aust­ri­jos čem­pio­nės neat­si­lai­kė prieš ga­lin­gai rung­ty­nia­vu­sias tur­ny­ro šei­mi­nin­kes ir tu­rė­jo pri­pa­žin­ti jų pra­na­šu­mą – 0:4.