NWSL naujokių biržoje šaukta amerikietė karjerą tęs Lietuvos čempionių gretose

fkgint­ra.lt nuo­tr.
"Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" gar­bę šį se­zo­ną gins 26-erių me­tų sau­gė Jes­si­ca Ayers.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo klu­bas "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" su­lau­kė dar vie­nos iš už At­lan­to į Lie­tu­vą at­vy­ku­sios nau­jo­kės. Lie­tu­vos čem­pio­nių gar­bę šį se­zo­ną gins 26-erių me­tų sau­gė Jes­si­ca Ayers.

Iš Siet­lo ki­lu­siai fut­bo­li­nin­kei "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" taps ant­rą­ja kar­je­ros sto­te­le Eu­ro­po­je. J. Ayers dar praė­ju­sį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Suo­mi­jos aukš­čiau­sio­je ly­go­je, kur vil­kė­jo IK "My­ran" klu­bo ap­ran­gą.

"Spren­di­mą vyk­ti į Lie­tu­va priė­miau la­bai grei­tai. Vien tai, kad "Gint­ra" yra dau­ge­lį me­tų do­mi­nuo­jan­ti jė­ga Lie­tu­vo­je ir at­sto­vau­ja ša­liai UE­FA Čem­pio­nių ly­go­je pa­sa­ko la­bai daug. Ne­kant­rau­ju įsi­trauk­ti į tre­ni­ruo­čių pro­ce­są ir pra­dė­ti ruoš­tis se­zo­nui", – už­si­min­da­ma apie sa­vo aist­rą ke­liau­ti ir pa­ma­ty­ti kuo dau­giau įvai­rių pa­sau­lio kraš­tų po­kal­bį pra­dė­jo ame­ri­kie­tė.

J. Ayers vi­są sa­vo po­ten­cia­lą at­sklei­dė dar rung­ty­niau­da­ma JAV ko­le­džų ly­go­je, kur at­sto­va­vo Ko­lo­ra­do vals­ti­jos uni­ver­si­te­tui ir bu­vo vie­na ko­man­dos ly­de­rių.

Aukš­čiau­sios JAV mo­te­rų fut­bo­lo ly­gos NWSL klu­bų akys jau tuo­met kry­po į kraš­to sau­gės po­zi­ci­jo­je pui­kiai rung­ty­niau­jan­čią žai­dė­ją, o to įro­dy­mu ta­po 2015-ųjų ly­gos nau­jo­kių bir­žos ce­re­mo­ni­ja.

"Tai bu­vo vie­na įsi­min­ti­niau­sių aki­mir­kų ma­no gy­ve­ni­me. Iš­gir­du­si sa­vo pa­var­dę jau sva­jo­jau kaip ženg­siu į aikš­tę pro­fe­sio­na­lių ly­go­je", – pri­si­min­da­ma įspū­džius kuo­met bu­vo pa­šauk­ta tuo­me­ti­nės ly­gos čem­pio­nės FC "Kan­sas Ci­ty" pa­sa­ko­jo J. Ayers.

"JAV skir­tin­gai nei Eu­ro­po­je yra ki­toks spor­to mo­de­lis. Eu­ro­po­je pro­fe­sio­na­liai už­siim­ti spor­tu ga­li­ma ir stu­di­juo­jant, nes tai su­de­ri­na­ma, JAV – ne. Jei­gu esi stu­den­tas, ga­li žais­ti tik stu­den­tų ly­go­je, ne­svar­bu, ar tai bū­tų fut­bo­las ar krep­ši­nis. Bai­gus stu­di­jas pra­si­de­da tik­ra­sis ta­vo pro­fe­sio­na­laus spor­ti­nin­ko ke­lias, o nau­jo­kų bir­ža, ži­no­ma, yra pa­ts ge­riau­sias tramp­li­nas ir tie­siau­sias ke­lias į aukš­čiau­sią ly­gį", – tę­sė "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" nau­jo­kė.

Šan­so ženg­ti bū­tent šiuo ke­liu su­lau­kė ir J. Ayers, ta­čiau ne pa­čių ma­lo­niau­sių iš­šū­kių at­le­tė neiš­ven­gė.

Nau­jo­kų bir­žo­je šau­ki­mo su­lau­kęs spor­ti­nin­kas ga­ran­tuo­to kont­rak­to neuž­si­tik­ri­na, bet tu­ri ga­li­my­bę at­vyk­ti į prieš­se­zo­ni­nę sto­vyk­lą ir įro­dy­ti sa­vo ver­tę. Sa­vo įgū­džius ir ta­len­tą FC "Kan­sas Ci­ty" eki­po­je pa­ro­džiu­si J. Ayers įti­ki­no klu­bo va­do­vy­bę, ta­čiau įvy­kus tam tik­riems pa­si­kei­ti­mams ly­gos reg­la­men­te su­tar­tis taip ir li­ko ne­pa­si­ra­šy­ta dėl pa­si­bai­gu­sio ter­mi­no žai­dė­jų re­gist­ra­ci­jai.

"Tuo me­tu bu­vau la­bai nu­si­vy­lu­si, at­ro­dė, kad že­mė slys­ta iš po ko­jų. Ne­bū­tų bu­vę taip skau­du, jei­gu tie­siog bū­čiau ne­su­lau­ku­si pa­siū­ly­mo, o kai to­kie svar­būs da­ly­kai neį­vyks­ta dėl tech­ni­nių klai­dų, tai iš­ties gniu­džo", – pa­sa­ko­jo ame­ri­kie­tė.

FC "Kan­sas Ci­ty" pra­ra­do tei­ses į šią žai­dė­ją, o skau­džią pa­tir­tį iš­gy­ve­nu­si J. Ayers su­lau­kė skam­bu­čio iš ki­to NWSL klu­bo. Tie­sa, ir ten jos kar­je­ra ne­su­sik­los­tė, ta­čiau tre­čia­sis kar­tas ne­me­la­vo – fut­bo­li­nin­kės sva­jo­nė iš­si­pil­dė pa­ga­liau pa­sie­kus ofi­cia­lų su­si­ta­ri­mą su NWSL klu­bu iš gim­to­jo Siet­lo.

Vis tik de­biu­ti­nis se­zo­nas pa­jė­giau­sio­je JAV mo­te­rų fut­bo­lo ly­go­je J. Ayers ne­bu­vo toks, ko­kio bu­vo ga­li­ma lauk­ti iš­gir­dus jos pa­var­dę nau­jo­kių bir­žo­je. "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" nau­jo­kė tuo me­tu tu­rė­jo su­si­tai­ky­ti su at­sar­gi­nės žai­dė­jos vaid­me­niu, to­dėl pa­si­bai­gus su­tar­čiai mer­gi­na nu­spren­dė iš­ban­dy­ti le­gio­nie­rės duo­nos už At­lan­to ir iš­vy­ko rung­ty­niau­ti į Eu­ro­pą – Suo­mi­jos čem­pio­na­tą.

"Ne­si­gai­liu sa­vo spren­di­mo jau po pir­mo­jo sun­kaus se­zo­no aukš­čiau­sio­je JAV mo­te­rų fut­bo­lo ly­go­je iš­vyk­ti sve­tur. Daug kam ga­lė­jo pa­si­ro­dy­ti, kad ei­nu leng­viau­siu ke­liu ne­ban­dy­da­ma iš­lik­ti tarp eli­ti­nių klu­bų sa­vo ša­ly­je, ta­čiau tuo me­tu prio­ri­te­tą tei­kiau žai­dy­bi­niam lai­kui. Suo­mi­jo­je ga­lė­jau džiaug­tis sa­vo vaid­me­niu ko­man­do­je, nau­ja pa­tir­ti­mi. Iš­li­kę įspū­džiai iš šios Skan­di­na­vi­jos ša­lies tik­rai ge­ri, iš­sky­rus tai, kad die­nos ten la­bai trum­pos, daug tam­sos, bet už­tat tu­rė­jau gra­žaus lai­ko pra­mok­ti jų kal­bą", – šyp­so­da­ma­si pa­sa­ko­jo nau­jo­ji Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nė.

J. Ayers kar­tu su "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­da ren­gia­si ant­ra­jam Žie­mos tur­ny­ro tu­rui, ku­ris vyks šį sek­ma­die­nį Kau­ne. Fit­bo­li­nin­kės su­si­grums su vi­ce­čem­pio­nė­mis "Kau­no Žal­gi­rio" fut­bo­li­nin­kė­mis.