"Gintros-Universiteto" trenerių štabą papildė specialistas iš Airijos

Vi­liaus DAMB­RAUS­KO nuo­tr.
Prie Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­dos pri­si­jun­gė per­spek­ty­vus jau­nas tre­ne­ris iš Ai­ri­jos Tho­mas Cro­ke (cent­re).
Lie­tu­vos čem­pio­nė Šiau­lių "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­da šį se­zo­ną sieks ne tik ap­gin­ti Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos ir Bal­ti­jos ly­gos tro­fė­jus, bet ir po me­tų per­trau­kos su­grįž­ti į UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos pa­grin­di­nį tur­ny­rą.
Nau­jus iš­šū­kius Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo klu­bas pa­si­tin­ka pa­pil­dęs tre­ne­rių šta­bą – prie ko­man­dos pri­si­jun­gė per­spek­ty­vus jau­nas tre­ne­ris iš Ai­ri­jos Tho­mas Cro­ke.

28 me­tų ai­riui, ku­ris dar praė­ju­sį se­zo­ną rung­ty­nia­vo pir­mo­jo­je Ai­ri­jos fut­bo­lo ly­go­je, ko­man­do­je yra nu­ma­ty­tos spe­cia­lios už­duo­tys tre­ni­ruo­čių pro­ce­se.

Pa­sak "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" klu­bo di­rek­to­riaus Man­to Ra­da­vi­čiaus, T. Cro­ke į tre­ni­ra­vi­mo pro­ce­są ne tik įneš švie­žių idė­jų, bet ir leis to­ly­giau pa­skirs­ty­ti dar­bo krū­vius vi­sam tre­ne­rių per­so­na­lui.

"Tho­mas yra per­spek­ty­vus jau­nas tre­ne­ris, o jo pri­si­jun­gi­mas prie ko­man­dos aki­vaiz­džiai tu­rės nau­dos abiem pu­sėms – jis tu­rės ge­ras ga­li­my­bes to­bu­lė­ti kaip tre­ne­ris ir sa­vo ži­nias pri­tai­ky­ti pra­kti­nė­je veik­lo­je, sa­vo ruož­tu mes tu­rė­si­me dau­giau op­ci­jų tre­ni­ra­vi­mo pro­ce­se. Tho­mo atė­ji­mas leis spe­cia­li­zuo­tis į tam tik­ras svar­bias už­duo­tis dir­bant in­di­vi­dua­liai su žai­dė­jo­mis ir kas­dien to­bu­li­nant jų as­me­ni­nius įgū­džius bei dau­giau kon­cent­ruo­tis į rung­ty­nių vaiz­do per­žiū­ras, jų ana­li­zes", – kal­bė­jo M. Ra­da­vi­čius.

T. Cro­ke kar­tu su žai­dė­jo­mis jau lie­ja pra­kai­tą tre­ni­ruo­tė­se

Iš Vo­ter­for­do mies­to Ai­ri­jo­je ki­lęs T. Cro­ke jau spė­jo ap­šil­ti ko­jas "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" tre­ni­ruo­tė­se ir tei­gė esan­tis la­bai lai­min­gas ga­lė­da­mas pri­si­jung­ti prie aukš­čiau­sio ly­gio mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­dos. Pro­fe­sio­na­laus fut­bo­li­nin­ko kar­je­ro­je taš­ko dar ne­de­dan­tis cent­ro sau­go po­zi­ci­jo­je rung­ty­niau­jan­tis at­le­tas pa­ti­ki­no, kad min­ties žais­ti fut­bo­lą jis dar neat­si­sa­ko, ta­čiau sa­vo atei­tį sie­ja su tre­ni­ra­vi­mo spe­cia­ly­be.

"Mėgs­tu iš­šū­kius, esu žmo­gus, ku­ris leng­vai pri­si­tai­ko prie įvai­rių gy­ve­ni­mo sce­na­ri­jų, o šian­dien esu iš­ties lai­min­gas ga­lė­da­mas bū­ti Lie­tu­vo­je ir tu­rė­da­mas šan­są dirb­ti su "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" žai­dė­jo­mis. Ma­no tiks­las – kiek įma­no­ma la­biau pri­si­dė­ti prie jų to­bu­lė­ji­mo", – sa­kė bu­vęs "Wa­ter­ford" ir "Wex­ford Youths" klu­bų žai­dė­jas.