Amerikietė tapo antruoju "Gintros-Universiteto" pirkiniu

fkgint­ra.lt nuo­tr.
Iš Ha­va­jų ki­lu­si 25-erių me­tų ame­ri­kie­tė McKen­na Da­vid­son jau de­biu­ta­vo "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­do­je ne­se­niai vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re Pots­da­me.
Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da "Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas" ofi­cia­liai pri­sta­to dar vie­ną eki­pos nau­jo­kę – 25-erių me­tų ame­ri­kie­tę McKen­na Da­vid­son.

Lie­tu­vos čem­pio­nių klu­bas jau pra­dė­jo pa­si­ren­gi­mą ar­tė­jan­čiam 2020 me­tų se­zo­nui, o kraš­to sau­gės po­zi­ci­jo­je rung­ty­niau­jan­ti M. Da­vid­son ta­po ant­ruo­ju šiau­lie­čių pir­ki­niu.

Iš Ha­va­jų ki­lu­si fut­bo­li­nin­kė dau­ge­liui "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" žai­dė­jų ir tre­ne­rių ke­lia ne pa­čius ge­riau­sius pri­si­mi­ni­mus. Bū­tent M. Da­vid­son ta­po vie­na pa­grin­di­nių Lie­tu­vos čem­pio­nių skriau­di­kių praė­ju­sių me­tų UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­ro su­si­ti­ki­me prieš Veks­for­do "Youths" klu­bą iš Ai­ri­jos.

Rung­ty­nė­se, ku­rio­se Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus auk­lė­ti­nės pir­mos iš­si­ver­žė į prie­kį po Isa­do­ros Frei­tos įvar­čio, vė­liau se­kė du tiks­lūs Ai­ri­jos čem­pio­nių smū­giai į Gre­tos Luk­jan­ču­kės gi­na­mus var­tus. Vie­ną jų, iš­ly­gi­na­mą­jį, 37-ąją ma­čo mi­nu­tę į mū­siš­kių var­tus gal­va pa­siun­tė "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" nau­jo­kė M. Da­vid­son.

Aak­ty­viai kai­ria­ja­me kraš­te rung­ty­nia­vu­si ame­ri­kie­tė ant­ro­jo kė­li­nio pra­džio­je at­li­ko ir re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, po ku­rio Lau­ren Kel­ly smei­gė dar vie­ną dū­rį. Lie­tu­vės taip ir ne­beat­si­tie­sė bei sa­vo žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je pa­ty­rė skau­džią ne­sėk­mę – 1:2.

Tie­sa, "Youths" klu­bui ši per­ga­lė ke­lia­la­pio į pa­grin­di­nį UE­FA Čem­pio­nių ly­gos tur­ny­rą ne­ga­ran­ta­vo, tad M. Da­vid­son ke­lio­nė Eu­ro­po­je kaip ir "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" bai­gė­si kva­li­fi­ka­ci­nia­me tur­ny­re.

Pri­si­min­da­ma šias rung­ty­nes Šiau­lių mo­te­rų fut­bo­lo klu­bo nau­jo­kė tik kuk­liai šyp­so­si ir pri­pa­žįs­ta, kad tai bu­vo vie­nas įsi­min­ti­niau­sių ma­čų jos kar­je­ro­je.

M. Da­vid­son jau spė­jo de­biu­tuo­ti "Gint­ros-Uni­ver­si­te­to" ko­man­do­je tarp­tau­ti­nia­me "Tur­bi­ne Hal­len­cup-2020" tur­ny­re Pots­da­me ir pa­si­žy­mė­jo įvar­čiu.

Iš Ha­va­jų į Lie­tu­vą sau­sio mė­ne­sį at­vy­ku­sios žai­dė­jos mū­sų kli­ma­tas ne­nus­te­bi­no. Prie lie­tin­gų ir drėg­nų orų M. Da­vid­son pra­ti­no­si ir rung­ty­niau­da­ma Ai­ri­jo­je.

"Esu įpra­tu­si prie karš­tų sau­lės spin­du­lių ir tem­pe­ra­tū­ros, ku­ri lei­džia at­si­pa­lai­duo­ti neapk­rau­nant min­čių apie ap­ran­gą, ta­čiau čia at­vy­kau tu­rė­da­ma tiks­lų, su­si­ju­sių su fut­bo­lu, to­dėl dėl to per­ne­lyg ne­su­ku gal­vos. Be­je, man jau te­ko bū­ti Lie­tu­vo­je, to­dėl ži­nau, kad va­sa­rą čia ga­li bū­ti kaip Ha­va­juo­se", – šyp­so­jo­si ame­ri­kie­tė.

Fut­bo­lą M. Da­vid­son pra­dė­jo žais­ti ket­ve­rių. Vai­kys­tė­je iš­ban­dė įvai­rių spor­to ša­kų: krep­ši­nį, ame­ri­kie­tiš­ką fut­bo­lą, te­ni­są, dvi­ra­čių spor­tą, bet di­džiau­sią mei­lę pa­ju­to fut­bo­lui.

2012–2016 me­tais ame­ri­kie­tė at­sto­va­vo "Pa­ci­fic Uni­ver­si­ty" (Ra­mio­jo van­de­ny­no uni­ver­si­te­tas, Ore­go­no vals­ti­jo­je) ko­man­dai. Bai­gu­si uni­ver­si­te­tą, kar­je­rą tę­sė Ča­ta­nu­gos (Te­ne­sio vals­ti­ja, JAV) mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­do­je "FC Chat­ta­noo­ga". 2017 me­tais per­si­kė­lė į Siet­lo "FC Is­sa­quah Gun­ners" klu­bą, bet tais pa­čiais me­tais iš­vy­ko į Ka­li­for­ni­ją, kur vil­kė­jo "FC Free­ze" eki­pos ap­ran­gą.

2018 me­tai per­si­kė­lė rung­ty­niau­ti į Eu­ro­pą. Su Veks­for­do "Youths" eki­pa žai­dė aukš­čiau­sio­je Ai­ri­jos ly­go­je, de­biu­ta­vo UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos tur­ny­re.

M. Da­vid­son pui­kiai pa­me­na rung­ty­nes prieš "Gint­rą-Uni­ver­si­te­tą".

"Kol kas tai vie­nos įsi­min­ti­niau­sių ma­no kar­je­ros rung­ty­nių. Ne tik to­dėl, kad pel­niau iš­ly­gi­na­mą­jį įvar­tį ir at­li­kau re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, bet ir to­dėl, kad tuo me­tu iš­gy­ve­nau daug vi­di­nių emo­ci­jų. Pir­mo­se at­ran­kos rung­ty­nė­se sa­vo šan­so su­lau­kiau tik ant­ra­ja­me kė­li­ny­je, o tą su­si­ti­ki­mą mes pra­lai­mė­jo­me 1:3 prieš Al­ba­ni­jos "KF Vllaz­nia" klu­bą. Bu­vau la­bai nu­si­vy­lu­si to­kia pra­džia at­ran­kos tur­ny­re, to­dėl prieš ma­čą su "Gint­ra" iš­gir­du­si sa­vo pa­var­dę star­ti­nė­je su­dė­ty­je ži­no­jau, kad tu­riu čia ir da­bar pa­ro­dy­ti vi­są sa­vo po­ten­cia­lą. Tai pa­da­ry­ti pa­vy­ko. Pel­niau pir­mą­jį sa­vo įvar­tį Čem­pio­nių ly­go­je, o ko­man­da iš­ko­vo­jo gra­žią per­ga­lę", – pa­sa­ko­jo fut­bo­li­nin­kė.

At­vyk­ti į Lie­tu­vą, žai­dė­ją mo­ty­va­vo ga­li­my­bė da­ly­vau­ti UE­FA Čem­pio­nių ly­gos tur­ny­re."Ma­nau, kad esu kū­ry­bin­ga žai­dė­ja. Ga­liu at­skleis­ti ne tik sa­vo as­me­ni­nius tei­gia­mus žai­di­mo bruo­žus, bet ir pa­dė­ti tai pa­da­ry­ti ko­man­dos drau­gėms – ma­ty­da­ma jas aikš­tė­je, at­lik­da­ma tiks­lius per­da­vi­mus. Taip pat pa­si­žy­miu star­ti­niu grei­čiu, tech­ni­niais su­ge­bė­ji­mais, ga­liu sėk­min­gai žais­ti ke­lio­se po­zi­ci­jo­se", – sa­kė ame­ri­kie­tė.