Pelnė keturis medalius

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo ant­rą ko­man­di­nę vie­tą.
Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai spa­lio 12 die­ną Kur­šė­nuo­se su­reng­to­se Lie­tu­vos mo­ki­nių jau­nu­čių (gi­mu­sių 2005–2008 me­tais) grai­kų – ro­mė­nų im­ty­nių pir­me­ny­bė­se iš­ko­vo­jo du auk­so ir du bron­zos me­da­lius.

Lie­tu­vos pir­me­ny­bių auk­so me­da­lius iš­ko­vo­jo tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 68 ki­log­ra­mų) ir Do­vy­das Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 75 ki­log­ra­mų). Abu jo­niš­kie­čiai už var­žo­vus pa­si­ro­dė ge­ro­kai stip­riau. Tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų). Dar vie­ną bron­zos me­da­lį į ko­man­dos lai­mė­ji­mų krai­tę įdė­jo Ne­das Ur­bo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 57 ki­log­ra­mų), ku­ris šiuo me­tu tre­ni­ruo­ja­si Šiau­liuo­se.

Tarp ko­man­dų Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai užė­mė ant­rą vie­tą, į prie­kį pra­lei­dę tik vi­sa­gi­nie­čius, ku­rie iš­ko­vo­jo dau­giau pir­mų vie­tų. Iš vi­so pir­me­ny­bė­se as­me­ni­nė­se ir ko­man­di­nė­se įskai­to­se var­žė­si dau­giau kaip šim­tas im­ty­ni­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Vi­sa­gi­no, Jo­niš­kio, Tau­ra­gės, Kur­šė­nų, Gruz­džių, Kaz­lų Rū­dos ir Vil­niaus ra­jo­no.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.