Parvežė penkis medalius

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kie­čiai im­ty­ni­nin­kai su tre­ne­riu Ry­čiu Ker­šiu (kai­rė­je).
Va­sa­rio 29 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos im­ty­nių jau­ni­mo (gi­mu­sių 2000–2004 me­tais) čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo pen­kis me­da­lius.

Staig­me­ną pa­tei­kė pir­mą kar­tą Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­na­te ko­vo­jęs An­ta­nas Ja­nu­šas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 97 ki­log­ra­mų), jis iš­ko­vo­jo auk­so me­da­lį. Jo­niš­kie­tis pir­mą im­tį pra­lai­mė­jo im­ty­ni­nin­kui iš Kau­no, bet vė­liau nu­ga­lė­jo im­ty­ni­nin­kus iš Kur­šė­nų ir Vil­niaus. Im­ty­je dėl pir­mo­sios vie­tos jis pa­sie­kė įti­ki­na­mą re­van­šą prieš kau­nie­tį, pri­spau­dęs var­žo­vą ant men­čių.

Ant­rus me­tus iš ei­lės Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nu ta­po Ei­man­tas Vi­li­mas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 72 ki­log­ra­mų), ku­riam rim­čiau pa­si­prie­ši­no tik iš Tau­ra­gės ki­lęs spor­ti­nin­kas Min­dau­gas Venc­kai­tis. Abu im­ty­ni­nin­kai šiuo me­tu tre­ni­ruo­ja­si Vil­niu­je.

Ado­mas Gri­ga­liū­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 63 ki­log­ra­mų) užė­mė ant­rą vie­tą. Jo­niš­kie­tis fi­na­li­nė­je im­ty­je vie­no taš­ko skir­tu­mu pra­lai­mė­jo im­ty­ni­nin­kui iš Vil­niaus. Bron­zos me­da­lius iš­ko­vo­jo Mar­ty­nas Mui­žys (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 60 ki­log­ra­mų) ir per­spek­ty­vus še­šio­lik­me­tis Pi­jus Bal­dy­šius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 130 ki­log­ra­mų).

Čem­pio­na­te jė­gas iš­mė­gi­no im­ty­ni­nin­kai iš 16 Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų.