Panevėžyje rankininkams parodytos trys raudonos kortelės

ran­ki­nio­ly­ga.lt nuo­tr.
Pa­ne­vė­žy­je vi­rė šiurkš­ti ko­va. Trys žai­dė­jai bu­vo nu­baus­ti rau­do­no­mis kor­te­lė­mis.
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos ran­ki­nio čem­pio­na­te vy­ko ket­ve­rios rung­ty­nės. Pa­ne­vė­žio "KKSC-RSSG Gri­fas" ly­gio­sio­mis su­žai­dė su Šiau­lių SC "Du­by­sa" – 29:29 (11:16), ly­gio­sio­mis bai­gė­si ir Kau­no "Gra­ni­to-Ka­rio" ir VHC "Švie­sa" akis­ta­ta – 27:27 (17:15), HC "Vil­nius" na­muo­se įvei­kė HC "Ute­na" re­zul­ta­tu 38:21 (20:8), o Klai­pė­do­je čem­pio­nai "Dra­gū­nas" neat­lai­kė "RK Kau­no Ąžuo­las-KTU" puo­li­mo – 33:36 (17:17).

Dau­giau­siai ner­vų rei­ka­la­vu­si ko­va vy­ko Pa­ne­vė­žy­je. 2 mi­nu­čių nuo­bau­dų iš vi­so bu­vo net 15, o rau­do­ną kor­te­lę prieš sa­vo akis iš­vy­do trys žai­dė­jai.

Rung­ty­nės aikš­te­lės šei­mi­nin­kams pra­si­dė­jo ne­pa­lan­kiai – nuo pat pir­mų­jų mi­nu­čių iš 4 ko­man­dos var­tų pu­sėn skrie­ju­sių me­ti­mų du skrie­jo nuo 7 met­rų li­ni­jos. Penk­tą­ją rung­ty­nių mi­nu­tę pa­ne­vė­žie­tis Ti­tas Že­be­lys už gru­bų ne­spor­ti­nį el­ge­sį bu­vo disk­va­li­fi­kuo­tas. Žai­di­mui ne­švel­nė­jant Šiau­lių ko­man­da kro­vė­si per­sva­rą iki kė­li­nio vi­du­rio. Tuo­met jau šiau­lie­tis To­mas Ba­liu­ta­vi­čius dėl ne­spor­ti­nio el­ge­sio taip pat bu­vo pri­vers­tas baig­ti žai­di­mą. Kė­li­nys bai­gė­si pir­mau­jant sve­čiams (11:16).

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je šis 5 įvar­čių skir­tu­mas iš­si­lai­kė iki kė­li­nio vi­du­rio, kol pa­ne­vė­žie­čiai, su­žai­dę sėk­min­ges­nę at­kar­pą, pri­si­vi­jo prie­ši­nin­kus (23:25). Rung­ty­nių lai­kui tirps­tant aikš­te­lės šei­mi­nin­kams pa­vy­ko iš­ly­gin­ti ir iš­lai­ky­ti re­zul­ta­tą. Rung­ty­nės bai­gė­si re­zul­ta­tu 29:29.

"Šios rung­ty­nės se­kė­si sun­kiai, ma­no­me, kad mums tie­siog trū­ko žai­dy­bi­nės pa­tir­ties per pa­sta­rą­jį lai­ką. Ta­čiau vie­no iš pa­grin­di­nių Šiau­lių ko­man­dos me­ti­kų To­mo Ba­liu­ta­vi­čiaus gau­ta rau­do­na kor­te­lė lei­do mums at­si­ties­ti. Re­zul­ta­tu esa­me pa­ten­kin­ti, nes vi­są lai­ką vi­jo­mės prie­ši­nin­kus", – trum­pai ly­gių­jų prie­žas­tis nu­ro­dė Pa­ne­vė­žio "Gri­fo" tre­ne­ris Min­dau­gas Vė­ta.

Pa­ne­vė­žio "KKSC-RSSG Gri­fas" ko­man­dai Aman­das Šar­ka­nas pel­nė 9 įvar­čius, Pau­lius Lin­ke­vi­čius – 8, Eval­das Vė­ta – 4, Pau­lius Lin­ke­vi­čius, Min­dau­gas Barz­de­nis – 3, Mar­ty­nas Gied­rai­tis – 2, Ti­tas Vai­džiū­nas, Žil­vi­nas Mas­laus­kas, Ig­nas Sto­ru­kas – po 1.

Šiau­lių "SC Du­by­sa" gre­to­se Ged­vi­nas Jo­cas pel­nė 7 įvar­čius, Egi­di­jus Damb­raus­kas ir Ta­das Dap­še­vi­čius – po 6, Jus­tas Mie­le­nis – 4, To­mas Ba­liu­ta­vi­čius – 3, Ai­va­ras Bud­rys – 2, Arū­nas Tri­bė – 1.